Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16502
Title: Combination Of Mcl And Icp Methods For Accurate Indoor Localization
Other Titles: Kesin İç Ortam Lokalizasyonu İçin Mcl Ve Icp Yöntemlerinin Birleştirilmesi
Authors: Temeltaş, Hakan
Vural, Erim
10135208
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Control and Computer Engineering
Keywords: Mobil Robotlar İç Ortam Lokalizasyonu
Mobile Robots Indoor Localization
Issue Date: 2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde endüstride yaygın olarak kullanılan mobil robotlar önceden planlanmış yollar üzerinde hareket etmektedirler. Bu yollar kablolar, manyetik bantlar veya robotun yolu takip etmesini sağlayan herhangi bir işaret yöntemi kullanılarak oluşturulmaktadır. Ancak bu yolları kullanmak robotun hareketini kısıtlamaktadır. Çünkü robotun fabrika içinde görev yaptığı konumların değiştirilmesi gerektiği takdirde bu yolların en baştan robotun yeni görevine uygun şekilde hazırlanması gerekir. Bunu yapmak ise ekstra maliyete ve zaman kaybına sebep olur. Bu sebeplerden dolayı endüstride kullanılan mobil robotların hedef konuma giderken önceden belirlenmiş yollar üzerinde hareket etmeleri yerine herhangi bir yardım almadan hedefe ulaşmaları gerekmektedir. Bunu yapabilmeleri içinse kendi konumlarını anlık olarak bilmeleri gerekir. Bu tez çalışmasında endüstride kullanılan iç ortam mobil robotlarının simülasyon ortamında lokalizasyonu çalışması yapılmıştır. Robotun lokalizasyonunu yapmak için gereken veriler, robotun üzerindeki lazer sensörü ile elde edilmiştir. Kullanılan lazer sensörü robotun ön tarafına doğru bakmakta olup yüz seksen derecelik lazer taraması yapmaktadır. Endüstriyel amaçlı kullanılan iç ortam mobil robotlarının lokalizasyonunda iki aşamalı bir yöntem kullanılmıştır. Lokalizasyon yönteminin birinci aşamasında Monte Carlo Lokalizasyon algoritması kullanılarak verilen bir haritada robotun konumu ve yönü kabaca bulunmuş ve daha sonra robotun konumu ve yönü kabaca takip edilmiştir. İkinci aşamada ise önceden belirlenmiş bir hedef noktaya yaklaştığı zaman robotun konumu ve yönü ICP algoritmasının bir çeşidi kullanılarak hassas bir şekilde hesaplanmıştır.
Nowadays, mobile robots that are widely used in the industry are moving on pre-planned paths. These paths are prepared using wires, magnetic tapes or any other methods that allow the robot to follow the path. However, using these paths restricts the movement of the robot. This is because when it is necessary to change the target locations of the robot in the factory, the paths have to be prepared from the very beginning in accordance with the new task of the robot. Doing this will cause extra cost and time loss. For these reasons, mobile robots used in the industry need to reach the target without any help, instead of moving on predetermined paths as they go to the target position. In order to do this, they need to know their current pose. In this thesis, the localization study for indoor mobile robots that are used in the industry was performed in the simulation environment by using a two-step indoor localization method. In the first step of the localization method, the pose of the robot was roughly estimated and then its pose was roughly tracked in a known environment by using the Monte Carlo Localization algorithm. In the second step, when the robot was close to a predetermined target point, the instantaneous pose of the robot was accurately estimated by using a variant of ICP algorithm.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/16502
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10135208.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.