Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14358
Title: Mimari Mirasın Deprem Riskine Karşı Korunmasında Geliştirilecek Kılavuza Yönelik Bir Ön Araştırma
Other Titles: A Preliminary Research To Develop A Guideline For The Prevention Of Architectural Heritage Against Earthquake Risks
Authors: Tanyeli, Gülsüm
Çelik, Sevinç
10110175
Mimarlık
Architecture
Keywords: Mimari Miras
Deprem
Afet Yönetimi
Architectural Heritage
Earthquake
Disaster Management
Issue Date: 25-May-2016
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Mimari miras yapıların deprem riski karşısında korunmasına yönelik; ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler ve sürdürülen çalışmalarla gelinen aşama ile uluslararası camiada konunun ele alınış biçiminin karşılaştırmalı ortaya konması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Deprem riskine maruz benzer coğrafyalarda meydana gelen afetlerde edinilen tecrübelerle mevzuat ve uygulamaların ne ölçüde geliştirildiği ve çalışmalara ne şekilde yön verildiği incelenmiştir. Böylece, mimari mirasın deprem özelinde afet risklerine karşı korunmasında yaklaşımın ne olduğu, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mevcut durumun karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yapılmış ve bundan sonrası için ülkemizde bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalarda yol gösterici olacak kılavuz metinlerin oluşturulmasına altlık oluşturacak önerileri de kapsayan bir ön çalışma yapılmıştır.
Earthquakes are the most devastating and abrupt natural disaster that the cultural heritage is exposed to. Thus, disaster management policies have to be developed in accordance with the cultural heritage policies in order to mitigate the risk of loss and damage of cultural heritage. Therefore, this study aims to put forth the current situation about the legislative regulations and the projects that has or had been carried out concerning the disaster management and cultural heritage in Turkey. The national situation was discussed in comparison with the international studies aiming to put forward a preliminary research that could be a base while developing the risk assessment guidelines for cultural heritage in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
URI: http://hdl.handle.net/11527/14358
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.