Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12641
Title: Türk Müziği Enstrümanlarının Tınısal Özelliklerinin İncelenmesi Ve Bu Çerçevede Mikrofonlama Tekniği
Other Titles: Analysis Of Turkish Music Instruments’ Timbral Characteristics And The Technique Of Miküng In This Context
Authors: Yavuzoğlu, Nail
Mazlum, Hakan
289610
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Mikrofonlar
Müzik aletleri
Türk müziği
Tını
Çalgılama teknikleri
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı; Türk müziği enstrümanlarının tarihsel, yapısal ve icra özellikleri incelemek ve bu özelliklere bağlı olarak şekillenen doğru mikrofonlama tekniklerine değinmektir. Şüphesiz ki bir entrümanın tınısal özelliklerin kulaklarımıza iletilmesinde ses kayıt teknolojisinin payı büyüktür. Ses kayıt teknolojisi sayesinde dünyanın en usta müzisyenlerini yanı başımızda konser veriyormuşçasına dinleyebilmekteyiz. Bunun yanı sıra kayda alınan eserler hiç ölmemekle birlikte nesilden nesile aktarılabilmektedir. Ancak bu teknolojiye hizmet eden çalışmalar çoğunluklu batı müziği enstrümanları üzerinden gidilerek yapılmıştır. Uygun mikrofonlama tekniği araştırmasında Türk müziği enstrümanlarının esas alınmasının temel amacı budur.
The main purpose of this study; to examine the historical, the constructional and interpretational features of Turkish Music Instruments and to point out the accurate miking techniques which are shaped by the characteristics `above-mentioned?. It is undoubted that sound-recording technology has a big part while carrying the timbre-characteristics of an instrumental to our ears.Through sound-recording technology, we could listen the music of great musicians as they were performing next to us. In addition to this, the performances which have been recorded do not die and carry out to next generations. Neverthless, the studies which serve to soun-recording technology, have been mostly built over the western-musical instruments.Because of the fact above, the main purpose in this study is, investigating the accurate miking technique that is based on Turkish-Music instruments. I hope that my study would be source as a reference.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12641
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415081010.pdf14.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.