Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12613
Title: Arguvan Yöresinde İcra Edilen Semahların Müzikal Anaizi
Other Titles: Musical analysis of semah performed in the Arguvan region
Authors: Parlak, Erol
Eroğlu, Seval
286603
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Aleviler
Malatya-Arguvan
Semah
Music
Alawis
Malatya-Arguvan
Semah
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Arguvan Yöresinde İcra Edilen Semahların Müzikal Analizi? konu başlığı ile ele aldığımız üç bölümden oluşan bu çalışmanın giriş (birinci) bölümünde; Arguvan yöresinin tarihî ve coğrafî özellikleri, müziği ve müziğe etki eden unsurlar hakkında genel bilgiler verilmiş; bunun sonrasında araştırmanın amacı, elde edilen verilerin literatür özeti, araştırmanın yöntemi ve öne sürülen hipotezler maddeler halinde açıklanmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde Alevî-Bektaşî inancı ve cem ibadetleri hakkında genel bilgiler içerisinde ?Alevî? teriminin etimolojisi ve Alevîlik kavramı, tarihsel süreç içerisinde Alevî- Bektaşî inancı, Alevî- Bektaşî inancında cem ibadetleri kapsamında ?Cem? teriminin etimolojisi ve anlamı, cem ibadetleri ve semah ritüeli başlıkları açılarak, bu konular hakkında genel bilgiler verilmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde, Arguvan yöresinde icra edilen semahların müzikal analizi ana başlığı altında Kırat, Bozok, Yâ Hızır, Kırklar, Ali Nur, Ağbaba ve Bâbullah Semahlarının tarafımızdan yazılmış notaları verilmiş, bu semahların dil, ağız ve tavır özellikleri, edebi yapıları, melodik yapıları, form özellikleri ve analitik form analizleri ayrıntılı biçimde incelenmiş, sunulmuş ve sonuca gidilmiştir. Sonuç bölümünde, çalışmanın içerisinde yer alan tüm veriler değerlendirilmiş, genel çıkarımlar elde edilmiş ve bu çıkarımlar bir bütün olarak sunulmuştur. Çalışmanın ekler bölümünde ise derlenen eserlerin görüntülü ve sesli kayıtları orijinal biçimleri ile verilmiştir.
At the introduction part of the study which titled as ?Musical Analysis of Semah Performed in The Arguvan Region? information about Arguvan region, its history, geography, music and elements causing creation of music are explored; furthermore, main purpose of the work, brief of the information we have gathered as a literature review, method of the research and proposed hypothesis are explained one by one. At the second part of the work, general information about Alevi-Bektashi tradition, Cem and related rituals are given. Additionally, etymology of the word Alevi, concept of Alevilik, Alevi-Bektasi tradition and Cem as a religious service and retials connected to Semah are given in the connected to the historical process of Alevilik. At the third part of our work, under the title of ?musical analysis of Semah?, semah like Kırat, Bozok, Yâ Hızır, Kırklar, Ali Nur, Ağbaba and Babullah performed in the Arguvan Region are inscribed considering their video recordings; furthermore, their lingual and dialectical, literal, melodic, formal and analytical formal structures are explored; moreover, they are presented in detail and deducted to the consequences. At the consequences part of the study, all observations conducted in the study are investigated, generalizations are made and these inspections are presented completely. At the appendix section, all collected sound and video recordings are presented in their raw forms.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12613
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415081019.pdf10.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.