Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12591
Title: Taşkent’ten Derlenen Türküler Ve T.r.t. Repertuarında Bulunan Konya Türküleri İle Mukayesesi
Other Titles: Folk Songs Which Were Gathered Together From Taskent And Their Comparison With Konya Folk Songs Included In The Repertory Of The T.R.T.
Authors: Eke, Metin
Camgöz, Nafiz
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Konya Türküleri
Taşkent Türküleri
Müzikal analiz
Konya folk songs
Taskent folk songs
Musical analysis
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programında hazırlanan bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; bu konu başlığının seçilme sebebi, konunun kapsamı ve araştırmada uygulanan yöntemler açıklanmıştır. 2. bölümde Konya'nın ilçesi olan Taşkent'in tarihi ve coğrafi konumundan kısaca bahsedilmiştir. Taşkent'in, tarihi ve coğrafi yapısı hakkında bilgi verildikten sonra, yörenin folklorik yapısı hakkında bahsedilmiştir. Taşkent yöresi müziğinin şekillendiği düğün ve bayram adetleri ve yöresel ağız ile ilgili bilgiler başlığı altında yörede kullanılan kelime ve deyimlerden bazıları yine bu çalışmanın ikinci bölümünde incelenmiştir. 3. bölümde Konya yöresi halk müziği başlığı altında yöredeki oturak âlemleri, kullanılan çalgılar, türkülerin ritmik yapısı gibi özellikler hakkında kısaca bilgi verilmiş olup kıyaslama imkânı açısından Taşkent yöresinde icra edilen müzikten bahsedilmiştir. 4. bölümde müzikal analizde kullanılan yöntem belirlenip, Konya ve Taşkent yöresi türküleri bu belirlenen yöntem ışığında analiz edilmiştir. 5. bölüm olan sonuç bölümünde ise; müzikal analizi yapılan bu türkülerin değerlendirilmeleri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Konya Türküleri, Taşkent Türküleri, Müzikal analiz
This study which has been prepared as a Master Thesis of Social Sciences Institute of İTÜ Turkish Music Programme, consists of five parts. In the introduction part, the purpose of selecting this topic, its content and the methods which had been used during the research have been explained. In the second part, the history and geographical position of Taskent, which is a county of Konya, have been shortly mentioned. After giving information about historical and geographical structure of Taskent, its folkloric structure has been mentioned. Wedding and religious festival customs where the music of Taskent had been shaped and under the heading of informations about regional ?ağız?, some of the local words and expressions which are used in the region have been analysed in the second part of this study. In the third part, some information about features such as ?Oturak Âlemleri?, instruments used, rhythmic structures of folk songs have been given shortly under the heading of Konya region folk music. To make a comparison, the music which has been performed in Taskent region has been mentioned. In the fourth part, the method which is used in musical analysis has been determined and folk songs in Konya and Taskent region have been analysed in the light of this method. In the fifth part of the study which is the conclusion part, the evaluation of these folk songs of which musical analysis have been made has been presented. Keywords: Konya folk songs, Taskent folk songs, Musical analysis
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12591
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415071027.pdf9.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.