Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12434
Title: Kredi Kartı Kullanımının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri
Other Titles: The Effects Of Credit Card Usage On Turkey Economics
Authors: Küçükçiftçi, Suat
Ari, Gülru
227556
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
İstatistik
En küçük kareler yöntemi
Kredi kartları
Ödeme sistemleri
Economics
Statistics
Least-squares method
Credit cards
Payment systems
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada ödeme sistemlerinin en yaygın türü olan kartlı ödeme sistemlerinden ve özellikle de kredi kartlarından bahsedilmektedir. Çalışmanın sonunda kurulan modelde Türkiye'de kredi kartı ve banka kartı kullanımının bireyler tarafından tercih edilen nakit para miktarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Türkiye için 2002: 01 - 2007: 12 dönemleri arasındaki aylık verilerden yararlanılmıştır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezinden alınmıştır. Modelin regresyon çözümü En Küçük Kareler Yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sırasında Eviews 4.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma sırasında iki ayrı model kurulmuştur. Birinci modelde geleneksel para talebi modeli genişletilmiş, modele kredi kartıyla yapılan alışveriş işlemleri ve banka kartıyla yapılan nakit çekme işlemleri de katılmıştır. Bu modelin sonucunda banka kartıyla yapılan nakit çekme işlemlerinin reel dolaşımdaki para ile ilişkisi negatif, kredi kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin reel dolaşımdaki para ile ilişkisi pozitif bulunmuştur. İkinci modelde ise paranın kullanılma durumunu gösteren dolaşımdaki paranın M1 para arzı içindeki payının kredi kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin GSYH içindeki payıyla ilişkisi ele alınmıştır. Bu modelin sonucunda ise, kredi kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin bu payı azalttığı sonucuna varılmıştır.
In this paper card based payment system, which is the most common used type of payment systems, and especially credit cards is discussed. At the end of the labour, it is investigated how credit cards and debit cards usage affects the amount of cash that favoured by individuals. In this scope, for Turkey it is used monthly data over 2002: 01 and 2007: 12 period. Datas are taken from MB and BKM. The regreesion solution of model is made by Least Square Method. Eviews 4.0 package programme is used. In the study two model is composed. In the first model, the classic Money Demand Model is expended. The transaction of shopping made by credit cards and transaction of cash drawing made by debit cards are added to model. At the end of the solution, it is found that transaction of cash drawing made by debit cards is negatif related to real currency in circulation, and transaction of shopping made by credit cards is positive related to real currency in circulation. In the second model, the relation between the rate of currency in circulation in M1 money supply, which is showed the state of the use of money, and the rate of transaction of shopping made by credit cards in GDP is discussed. As a result, it is found that shopping transaction made by credit cards lowers this rate.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12434
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412061009.pdf620.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.