Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12413
Title: Gerçek Mekân, Sanal Mekân Ve Kurumsal Kimlik İlişkisi
Other Titles: Real Space, Virtual Space And Relation With Corporate Identity
Authors: Şener, Hasan
Göktepe, Işıl Bilgehan
331918
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: İç Mimari ve Dekorasyon
Fiziksel mekan
Kurumsal kimlik
Sanal alışveriş
Sanal mekan
İç mekan
Interior Design and Decoration
Physical spqee
Corporate identity
Virtual shopping
Virtual space
Interior space
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Mimari mekân tasarımının, kurum kimliğinin yansıtılmasında ve kurum performansı üzerindeki katkısı büyüktür. Kurumların sanal ortamdaki platformlarında, kurum felsefesinin gerçekte olduğu gibi yansıtılması, müşterilere aynı kurumsal davranış ve kurumsal iletişim öğeleriyle yaklaşılması gerekmektedir. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu, sanal veya gerçek ayrımı yapmadan bir kurumun müşterisi olmak için öncelikle o kuruma güven duymayı, kurumun kendileri için iyi ve başarılı bir imaj çizmesini beklemektedir. Bu çerçevede hazırlanan tez çalışmasında, fiziksel mimari ile sanal mimari arasındaki benzerlikler ve farklar belirlenmiş, kurumsal kimlik, kurumsal tasarım ve bunun mimari ile ilişkisi üzerinde durularak sanal mekânlarda kurumsal kimlik tasarımı konusunda yapılması gerekenler ortaya konmuş ve konu ile ilgili olarak sanal alışveriş mekanlarından örnekler incelenmiştir.
Designing the architectural space is important for reflecting corporate identity and corporate performance. Corporate philosophy should be represented as in reality and the customers should be treated with the same elements of corporate behavior and corporate communications in virtual platforms of the instutions.The vast majority of consumers, without discrimination of virtual or real, want to trust the institution and expecting to view a successful image before becoming customers of the company. In this work, similarities and differences between physical and virtual space design are identified, corporate identity, corporate design, and the relationship between architecture are focused on, requirements of the design when representing the corporate identity in virtual spaces are identified and virtual shopping spaces are studied as the examples of the subject.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12413
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418101013.pdf8.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.