Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12321
Title: Julıen Jalâl Ed-dıne Weıss – Yeni Bir Kanun Sistemi: “al-kindi” Topluluğun Performanslarında Ve Batılı Çağdaş Müziğinde Uygulanışı
Other Titles: Julien Jalâl Ed-dine Weiss – A New Qānūn System: Its Application In The Performance Practice Of The Ensemble “al-kindi” And In Contemporary Western Music
Authors: Beşiroğlu, Şehvar
Pohlit, Stefan
Müzik
Music
Keywords: Kanun
Müzik aletleri
Müzik kültürü
Müzik tarihi
Müzikte değişim
Müzisyenler
Çalgılama teknikleri
Kanun
Music instruments
Music culture
Music history
Music exchange
Musicians
Iinstrumentation technic
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Fransız kânûnî Julien Jalâl Ed-Dine Weiss dünya müziği sahnesinde, Orta-Doğu makâm müziğinin önde gelen icracılarından biri olarak kabul edilir. 1990, sıradan kânûn modellerinin entonasyonu ve ses mevcudundan hoşnut olmadığından, ona genişletilmiş bir akor zenginliğinde, kesin düzenli aralıklar ile sağlayan birkaç yeni prototip tasarlamaya başladı. Weiss'in motivasyonları makâm bilgisinin tarihî edvârlar ile karşılaştırılmıştır. Weiss'ın kânûn modelinin yapısı ayrıntılı bir inceleme ile sunulmuş, Weiss'ın genel kânûn sistemlerinden yeni prototiplere geçmedeki eleştirel motivasyonları açıklanmıştır. Öne çıkan ecnâs ve hem iki uzun örnek makâm eseri hem Weiss'in çağdaş bestecilerle son zamanlardaki işbirliğindeki kullanımları araştırılmıştır.
The French q?n?n player Julien Jalâl Ed-Dine Weiss belongs to the internationally prominent performers of Middle-Eastern music. In 1990, feeling unsatisfied with tuning and pitch supply of common q?n?n models, Weiss started to develop a number of novel prototypes that would provide him with justly tuned intervals in an extended range of microtones. Weiss? motivations are explored upon the historical treatises of maq?m music. An analysis of Weiss? instruments is followed by the study of their application in practice. Besides Weiss? interpretation of important modal genres and two examples from the repertoire also his collaboration with Western composers is considered.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12321
Appears in Collections:Music Graduate Program - Doctorate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
409072010.pdf18.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.