Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12129
Title: İstanbul Kenti’nde Arazi Kullanımının Hava Fotoğrafları Ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Tarihsel Dönemlerde İncelenmesi Ve Analizi
Other Titles: Monitoring And Analysis Of Landuse Changes In Historical Periods For The City Of Istanbul By Means Of Aerial Photography And Satellite Imagery
Authors: Altan, M. Orhan
Çelikoyan, T. Murat
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Arazi kullanımı
Coğrafi bilgi sistemleri
Konumsal doğruluk
Tematik doğruluk
Landuse
Geographical information system
spatial accuracy
thematic accuracy
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul Kentinin 4 farklı döneme ait arazi kullanımına ilişkin bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu dönemler 2000, 1987/88, 1965 ve 1940’lar olarak belirlenmiştir. Bu belirlemede özellikle 1965 ve 1940’lar için hava fotoğraflarının elde edilebilirliği belirleyici olmuştur. Dönemler arasındaki değişim incelenmiş olup, geometrik ve tematik sonuçlar doğruluklarıyla ortaya konmuştur. Temel veri olarak IKONOS, IRS 1C/D, KVR ve KFA-1000 uydu görüntülerinin yanında hava fotoğrafları ve topoğrafik haritalar kullanılmıştır. Ek veriler ise şehir planları, sayısal arazi modeli, ortofotolar, jeoloji haritası ve şehir ulaşım planlarından oluşmaktadır. Tüm veriler 30o dilim orta meridyeni ve 3o dilim genişliği ile tanımlı UTM sisteminde referanslandırılmıştır. Her bir dönem için detaylar çizgi ve alan tabakaları olarak sayısallaştırılmış ve coğrafi bilgi sistemine aktarılmıştır. Elde edilen sonuçların kalite kontrolu yapılmış olup, sonuçların ölçeğe bağlı olarak yeterli doğruluğa sahip oldukları saptanmıştır.
In this study, an information system is established on landuse in 4 different time zones for the city of İstanbul. This time zones are selected as the years 2000, 1987/88, 1965 and 1940’ies. By this selection, especially for 1965 and 1940’ies, the reachability of aerial imagery was the most important parameter. The landuse change has been detected between the time zones with their both geometric and thematic accuracies. As basic data aerial imagery and topographical maps have been used as well as satellite imagery from IKONOS, IRS 1C/D, KVR ve KFA-1000. Additional data consists of city plans, digital elevation models, orthophotos, geological maps and city transportation plan. All the data have been georeferenced onto the UTM 3 o with 30o middle meridian. Details have been digitized on line layer and polygon layer and transported to a geographical information system for every time zones. Data quality for the results has been investigated and it is derived that the results are enough accurate according to the scale of the study.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/12129
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8339.pdf23.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.