Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12128
Title: Deprem Sonrasında Uydu Verileri Ve Yersel Veri Entegrasyonu İle Arazi Örtüsü/arazi Kullanımı Analizi
Other Titles: Land Cover/land Use Analysis After An Earthquake Through Integration Of Satellite And Ground Data
Authors: Maktav, Derya
Aydöner, Cihangir
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Deprem
SAR interferometri
arazi örtüsü
arazi kullanımı
uzaktan algılama
coğrafi bilgi sistemi
çok kriterli değerlendirme yöntemi.
Earthquake
SAR interferometry
land cover
land use
remote sensing
geographical information system
multi-criteria evaluation method
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin Kocaeli ili arazi örtüsü/arazi kullanımında yarattığı etkiler, farklı spektral ve mekansal çözebilirlikli (NOAA, ERS, LANDSAT, SPOT, IRS) uydu verileri ve yersel verilerin (jeoloji, yükseklik, toprak vb.) entegrasyonu ile analiz edilmiştir. Çalışma iki ana aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, temin edilen uydu verilerinin analizi ile yerkabuğu deformasyonları, deprem öncesi ve sonrasındaki termal anomaliler, şehir dokusu ve kıyı çizgisindeki değişimler analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise, Kocaeli ilindeki jeolojik formasyonlar, deformasyonlar, toprak sınıfları, eğim, ana ulaşım ağı ve yerleşim durumu dikkate alınarak çok kriterli değerlendirme yöntemi ile yerleşime uygunluk analizi yapılmış ve sonuçlar uydu verilerinden üretilen bilgiler ile yorumlanmıştır.
In this study, the adverse effects of the earthquake of August 17, 1999 on the land use/land cover of the Kocaeli Province were analyzed through integration of (NOAA, ERS, LANDSAT, SPOT, IRS) satellite data of varying spectral and spatial resolutions with ground data (such as geology, elevation, soil and other). This study was carried out in two main stages. The first stage consisted of studies on the earth crust deformation, thermal abnormalities occurring before and after the earthquake, damages in the urban texture and changes in the coastal line through analysis of satellite data before and after the earthquake. The second stage involved settlement suitability analysis by multi criteria evaluation methodology taking into account of the geologic formations of the Kocaeli Province, land cover, soil classes, slope, main transportation network and urbanization status and the results obtained were interpreted by the information generated through satellite images.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/12128
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3519.pdf33.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.