Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11860
Title: Egzos Emiş Ağzı Etrafındaki Akışın Sayısal Hesabı
Other Titles: Numerical Simulation Of The Flow Field Around The Suction Hood
Authors: Ergin, Selma
Mestani, B. Murat
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Egzos ağzı
türbülanslı akış
nümerik hesaplama
egzos sistemleri
havalandırma.
Suction hood
turbulent flow
numerical simulation
exhaust systems
ventilation.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dikdörtgen kesitli flanşsız bir egzos emiş ağzı etrafındaki akış sayısal olarak modellenmiştir. Ağzın x-y ve x-z düzlemlerine göre simetrik olduğu ve emişin durgun ortamdan yapıldığı kabul edilmiştir. Akışkan sıkıştırılamaz, akış üç boyutlu ve türbülanslı olarak modellenmiştir. Egzos ağzının etrafındaki hız ve türbülans alanları hesaplanmış, elde edilen sonuçlar değişik düzlemlerde sunulmuş ve tartışılmıştır. Modellemede k- türbülans modeli kullanılmış, denklemler sonlu hacim metodu kullanılarak çözülmüştür. Hesaplanan değerler literatürde mevcut deney sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçların deneylerle iyi bir uyum içinde olduğu görülmüştür.
The aim of this study is to calculate the velocity field of the flow around the rectangular and unflanged suction hood. The flow field was assumed to be symmetrical with respect to x-y and x-z planes. Exhaust hood draws air from still environment. The flow were modeled three dimensional, incompressible and turbulent and so velocity fields were obtained and the results were presented in y and z planes. Stream traces were also presented and discussed in the same planes. k- turbulence model were used and the equations were solved with finite volume method. The accuracy of the mathematical model were compared with similar numerical and experimental studies in the literature and it was found to be satisfactory.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11860
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
982.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.