Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11817
Title: Betonarme Yüksek Binalarda Sünme Büzülme Ve Sıcaklık Etkilerinin Yapım Süresince Kontrolü
Other Titles: Control Of Creep, Shrinkage And Temperature Effects Throughout Construction Process In High-rise Concrete Buildings
Authors: Hasgür, Zeki
Lale, Erol
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Sünme
Büzülme
Zamana bağlı deformasyon
Yüksek binalar
Sıcaklık etkileri
Creep
Shrinkage
Time-dependent deformation
High-rise buildings
Temperature effects
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, betonun zamana bağlı şekildeğiştirmesinin betonarme yüksek binalara etkileri üzerine çalışılmıştır. Bu amaçla bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Programda şu kabuller yapılmıştır; beton elemanlardaki gerilme/mukavemet oranının 0.4 ten küçük olduğu kabul edilerek gerilme ve sünme deformasyonlarının birbirlerine lineer olarak bağlı olduğu kabul edilmiştir, süperpozisyon ilkesi geçerlidir ve hesap adımlarında gerilmeler sabittir. Sünme şekildeğiştirmeleri betonun yaşına bağlı olduğu için sünme hesabı binanın kat kat yapım süreci göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Analiz ilk kattan başlanarak en son kata kadar sırayla gerçekleştirilir. N katlı bir binanın sünme analizi katsayıları 1 den N’e kadar değişen N adet alt sistemin çözülmesiyle gerçekleştirilmektedir. Her alt sistem için bulunan kuvvetler toplanarak toplam etkiler elde edilir. Betonun yüklenme yaşı, sünmenin zamana göre değişimi, eleman boyutları ve ortam nemi dikkate alınarak hesap yapılmıştır. Büzülme etkileri ise sünmeden ayrı olarak sıcaklık etkilerine dönüştürülerek hesap edilmiştir.
In this study effects of concrete’s time-dependent behaviour on high-rise reinforced concrete structures are studied . For this purpose a computer program was developed. In the program it is assumed that stres/strength ratio is less then 0.4 so stress and strain is proportional, süperpozition principle is valid and for each step of analysis stresses are constant. Since creep deformations of concrete vary with age of loading, creep calculation require incremental analysis. Analysis is carried out progressively, starting from first substructures to the nth substructure. The effect of the age of loading , the progress of the creep with time, size of member and surrounding moisture are taken into account. Dead load sequential analysis of an N-story structure comprises analysis of N substructures having a number of stories varying from 1 to N. Final member forces are the sum of member forces obtained from the analysis of individual substructures. Shrinkage strains are taken into account like temperature effects.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11817
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8282.pdf5.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.