Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11713
Title: Fotogrametrik Veri Elde Etme Sistemlerinin Kalibrasyon Yöntemleri
Other Titles: The Calibration Methods Of The Photogrammetric Data Acquisition Systems
Authors: Külür, Sıtkı
Demiray, Ali Osman
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: Fotogrametri
Uygulama Alanları
Kamera Kalibrasyonu
Photogrammetry
Applications
Camera Calibrations
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bir yersel fotogrametrik çalışmada fotogrametrik veri elde etmek için resim çekme makinelerine, değerlendirme alet ve donanımlarına gereksinim vardır. Diğer jeodezik ölçmelerde olduğu gibi fotogrametride de doğruluk ve hassasiyet çok büyük önem arzetmektedir. Elde edilen ürünün kalitesinin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla fotogrametride doğru sonuçlar elde edebilmek için kullanılan sistemin kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir. Bir sistemin kalibrasyonu sistemi en iyi şekilde ifade eden parametrelerin bulunmasıdır. Fotogrametride bu parametreler resim çekim merkezinin odak uzaklığı (c), resim koordinat sistemi eksenlerinin yönleri ve dönüklükleri ve distorsiyon parametreleridir. Bu tez çalışmasında ilk olarak fotogrametrinin temel esasları anlatıldıktan sonra dijital fotogrametrinin mühendislik alanındaki uygulama alanlarına ele alınmıştır. Daha sonra fotogrametrik veri elde etme sistemlerinin kalibrasyon yöntemleri ve özellikleri incelenmiş, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte yöntemlerin karşılaştırması yapılmıştır. Kodak DCS200 ve Nikon 950 (zoom özellikli) dijital fotogrametrik kameralarının kalibrasyonu test alanında gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon sonuçları incelenerek sunulmuştur
Camera, evalualtion device and hardwares are needed to obtain photogrammetrical data at the photogrammetry Accuracy and precision are most important at the photogtrammetry like the other geodesical measurements. So using systems at the photogrammetry must be calibrated to obtain accuracy results. Calibration is obtaining of the parameter that defines the systems best. These photogrammetrical parameters are focal lenght, directions and rotations of the picture coordinate system axes and distortion parameters. In this study firstly fundementals of the photogrammetry and digital photogrammetric applications are explained. Then the calibration methods of the photogrammetric data acquization systems are explained and compared with each others with their advantages and disadvantages. Kodak DCS200 and Nikon 950 ( with zoom properties) digital cameras are calibrated at the test fields. The calibration results are exemined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11713
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
754.pdf5.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.