Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10992
Title: Halka Yapıda Komşu 3-okso Ve 4-karbalkoksi Fonksiyonlarını İçeren Bileşiklerin Sentezi Ve Diazo Türevleri Üzerinden Olası Reaksiyonları
Other Titles: Synthesis Of Cyclic Compounds With Neighboring 3-oxo And 4-carbalkoxy Functions And Their Possible Reactions Via Diazo Functions
Authors: Anaç, Olcay
Özdemir, Zafer Ömer
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: alfa,beta-konjuge karbonil türevleri
Karben/karbenoid
alfa,beta-conjugated carbonyl derivatives
Carbene/carbenoid
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Araştırma grubumuz yakın zamanlarda alfa,beta-konjuge ketonların çeşitli diazobiskarbonil türevleriyle olan reaksiyonlarını incelemektedir, mevcut bulguları genel kurallara dönüştürebilmek ve bir yandan da yeni alfa,beta-konjuge olan veya olmayan karbonil türevleriyle benzeri reaksiyonları inceleyebilmek amacıyla; Bu yüksek lisans tezi çerçevesinde aşağıda belirtilen reaksiyon modellerin üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. i) Enon türevi olarak sabit-cisoid yapıda olan ve bir ölçüde engelli R1 ve R2 grupları içeren konjuge bir keton (3-metiliden-2-norbornanon) seçilmiştir. Bu enonun hacimli bir karben/karbenoidle (dimetildiazomalonat) moleküller arası katılma reaksiyonu incelenmiştir. ii) L. Benati ve Padwa gruplarının çalışmalarına analog olarak diğer ucunda amido grubu olan diazoesterlerin molekül-içi karben/karbenoid reaksiyonlarının çeşitlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle iii şıkkına temel oluşturulmaya çalışılmıştır. iii) Literatürde alfa,beta-konjuge ketonlarla ve alfa,beta-konjuge aldehitlerle ilgili çalışmaların bulunmasına rağmen alfa,beta-konjuge amidlerin diazo bileşikleriyle reaksiyonlarına ait çalışmalar yoktur. Eğer bu model için öncelikle molekül-içi reaksiyonlar denenirse başarı olasılığı daha kuvvetli olabilir. Bu yaklaşımla L. Benati ve grubunun öncülük ettiği amido grubu içeren diazoester oluşturma modelinin yeni bir uyarlamasının denenmesi amaçlanmıştır. Benzeri bir sentez planıyla uygun halkalı doymamış ketonlardan çıkılarak konjuge çift bağlı amido grubu içeren diazoesterlere varmak amaçlanmıştır.
Our research group has been investigating the reactions of alfa,beta-unsaturated ketones with several diazo-biscarbonyl compounds and many projects and dissertations had been realized on the aforementioned topic. In order to extract general rules from the currently available data; This M.Sc. work focused on the reaction models outlined below: i) 3-Methylene-2-norbornanone was chosen as a fixed-cisoid enone, which also possess R1/R2 groups of slight sterical hindrance. The reaction of this enone with a crowded carbene/carbenoid (from dimethyl diazomalonate) was investigated ii) As an analogy to the works of Benati (and also to those of Padwa), intramolecular carbenic reactions of several alfa-diazo--carboxamido esters were realized. This also served as a basis for the next (iii) part. iii) Despite the fact that the reactions of alfa,beta-unsaturated ketones/aldehydes with diazo-originated carbene/carbenoids exist in the literature, those of alfa,beta-unsaturated amides are not known. This model can especially be successful if would be tried intramolecularly. For this approach, an extension of Benati’s pioneering work was planned and the syntheses of alfa-diazo--carboxamido esters with unsaturations in conjugation to the carbamoyl group are tried using a similar synthetic approach.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10992
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1869.pdf7.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.