Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10925
Title: Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken Bir Yaklaşım
Other Titles: A Generative Approach In Architectural Design Based On Fractals
Authors: Çağdaş, Gülen
Ediz, Özgür Mehmet
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Mimari tasarım
bilgisayar destekli mimari tasarım
fraktal geometri
üretken yaklaşım.
Architectural design
computer aided architectural design
fractal geometry
generative approach.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüz mimarlık ürünlerinin oluşturulmasında farklı tasarım yaklaşımları kullanılmaktadır. Kavramsal anlamda çok farklı olgulardan başlayarak sıradışı formların üretildiği mimari örneklere sıkça rastlanmaktadır. Yeni tasarım örneklerinin bu yöndeki gelişimi farklı geometrik kurgulardaki formların, dijital tasarım ortamlarında betimlenerek üç boyutlu modellerinin üretilmesi ile desteklenmektedir. Bu çalışmada belli bir mimari dile ait biçim sözlüğünde bulunan elemanların fraktal kurgusunda var olan ilkeleri kullanarak bilgisayar ortamında mimari tasarımda ve mimari biçimlerin üretilmesinde yol gösterici olabilecek bir yaklaşım önerilmektedir. Bu yaklaşım, mevcut bir mimari dokunun fraktal boyutuna ve özelliklerine dayanarak yeni formların üretilmesinde yaratıcılığı destekleyici üretken bir tasarım yaklaşımıdır. Bu yaklaşımla oluşturulan üretken model ile, mimari tasarım olgusuna farklı bir açıdan bakarak, fraktal geometrinin mimari tasarımda bir araç olarak nasıl kullanılabileceği irdelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, mimarlığın konusunu oluşturan yapılar, mekanlar ve çevreler bütününün, farklı bireyler ve toplumlar için taşıdığı anlamsal değerlerin, ve simgesel özelliklerin fraktal geometri açısından bir üst dil (meta - language) olabilme koşulları incelenmiştir. Mimarlık eleştirisine açıklık kazandıracak fraktal geometriye ve kurguya dayalı yeni yaklaşımlar geliştirmek, buradan yola çıkarak yeni tasarımlar yapma olanakları araştırılmıştır. Fraktal kurgulara bağlı olarak tasarıma yardımcı olacak, “üretken bir yaklaşım modeli” geliştirilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında, son yıllarda tartışılmakta olan “Kaos Teorisi”’nin, “Karmaşıklık ve Kendine Benzerlik” gibi kavramlar paralelinde tasarım olgusunu nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu kavramların mimarideki yeri, farklı disiplinlere ait kavramların mimariye nasıl yansıdığı ve mimari tasarımda nasıl faydalanılabileceği incelenmiştir.
Nowadays, different design approaches are being used in the formation of architectural products. Beginning with very different facts in the conceptual sense, examples of architecture produced by unusual forms are often encountered. The development of new design examples in this direction is supported by the production of forms in different geometric perceptions and of three dimensional models defined in digital design situations. In this study, by using the principles existing in the fractal dimension of the elements found in a vocabulary relevant to a certain architectural language, an approach is suggested which will be able to show the way to computer aided architectural design and production of architectural forms. This approach, by relying on the fractal dimension and features of an existing architectural pattern, is a generative design approach supporting creativity in the production of new forms. This approach is evaluated as a creative tool in architectural design. The subject of architecture; buildings, spaces, surroundings, symbols of that particular society are also the elements of a meta - language which creates a fractal geometry based relation. It is possible to analyse this relation with a fractal geometry based principal. A fractal geometrical generative method is suggested. Also, recently surfaced discussions about “Chaos Theory” and its effects to design process via “Chaos and Self - Similarity” is studied. The place and effects of this different phenomenas, and diciplines upon architectural design is also studied for developing a possible creative tool.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10925
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2372.pdf15.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.