Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10923
Title: Klasik Osmanlı Camileri İçin Kütle Grameri Algoritması Ve Eğitim Yazılımı
Other Titles: Shape Grammar Algorithm For Classical Ottoman Mosques And An Educational Software
Authors: Şener, Sinan Mert
Karaman, Utku
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Biçim Grameri
Programlama
DirectX
Cami Oranları
Shape grammar
programming
DirectX
mosque proportions
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma, mimarlık alanında biçim ve tasarımı inceleyen ve önemli bir yere sahip olan biçim grameri konusunda yapılmış çalışmalardan biridir. Kapalı sistem solid gramer örneği olan bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en büyük özellik, biçim gramerini farklı ele alışı ve Delphi üzerinde biçim grameri algoritmasını çalıştırmasıdır. Klasik Osmanlı Dönemi camilerinin takliti niteliğinde günümüzde yapılan camiler, biçimlerinde ki bozulmalar ve proporsiyonlarında ki eksiklerle değişime uğramıştır. Örgün üniversite eğitiminde, ulusal cami mimarlığı konusunda ki yetersiz, eksik bilgilerin ve özellikle 1980 sonrası cami yapılarında yapılan yanlışların önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmanın bir sonucu olarak, cami biçim gramerini “oyun”(solitaire benzeri) yardımıyla kullanıcıya sunan, yazılım üretilmiştir. Hem genç mimarlara ve mimarlık öğrencilerine hem de ilgilenen mimarların bu konuda bilgilenmesi için üretilmiş yazılım, Klasik Osmanlı Dönemi camilerinde ki kütlesel proporsiyonları 3B olarak göstermekte ve cami bileşenlerinin birleşme koşullarını anlatmaktadır. Bu çalışmanın ürünü olarak çıkan yazılımın kullanım alanları aşağıdadır; • Mimari eğitim alanında. • Türkiye genelinde yaygın olan yanlış cami yapılaşmasının önüne geçilmesinde.
This research is about shape grammar which is very important in form and architectural design. The most important feature that differs this research is, a sample of closed system solid grammar, a different interpretation shape grammar and running shape grammar algorithm on Delphi. Today’s mosques which are imitation of Classical Ottoman Empire Period Mosques changed by decomposition on their forms and deficiencies on their proportions. As a result of this study which is made to stop insufficient and incomplete knowledge about national mosque architecture given by university education and preventing mistakes on mosque buildings especially made after 1980, a software is produced presenting mosque shape grammar with assistance of a “game” (like solitaire) to users. This software, produced to give information, shows propositions as three dimension of the shapes of the mosques to all young architects and students therefore this software explain components of mosques and methods of combining. As a result the aim of the software is: • Education, • Preventing to build mosques incorrectly which are known commonly in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10923
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8283.pdf6.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.