Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10878
Title: Çerçeve Tipi Yapıların Birinci Temel Periyotlarının Hesabı İçin Yaklaşık Yöntemler
Other Titles: Approximate Formulas For The Calculation Of Fundamental Vibration Periods Of Framed Structures
Authors: Boduroğlu, Hasan
Dirioğlu, Emre
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Dinamik Analiz
Çerçeve Yapılar
Kayma Çerçevesi
Birinci Doğal Periyot
Kat Yanal Rijitliği
Dynamic analysis
Framed structures
Shear frame
Fundamental period
Rigidity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kayma kirişinin titreşim ile kirişte boyuna titreşim arasındaki analojiden yararlanılarak, kayma çerçevesi olarak modellenebilen yapı sistemlerinin dinamik analizine, özellikle de birinci temel periyotlarının hesaplanmasına yönelik yeter yaklaşıkta bir yöntem geliştirilmiştir. Yaklaşımını iyileştirmeye yönelik, kat kirişlerinin kolon rijitliğine olan etkisi daha sonrada katlararası rijitlik değişiminin etkisini içercek şekilde yöntem yeniden düzenlenmiştir. Uygulama için seçilen yapılar üzerinde yapılan dinamik analizlerde yapıların birinci doğal periyotları öncelikle bilgisayar programı ardından kayma çerçevesi modellemeleri ve son olarakta anlatılan yaklaşık yöntem ve bu yöntemin yeniden düzenlenmiş halleriyle hesaplanmıştır. Yaklaşık yöntemin deprem kuvvetlerinin hesaplanmasındaki hassasiyetini göstermek maksatıyla, uygulama için seçilen yapıların bilgisayar programı daha sonrada yaklaşık yöntem ile deprem hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Sonuçta kat kirişlerinin kolon rijitliğine olan etkisini içeren yaklaşık yöntem önerilerek mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gösterilmiştir.
In this study using the analogy between vibration of beam in shear and longitudinal vibration of a beam, a new approximate formula is developed for the dynamic analyses of structures, especially the calculation of the fundamental vibration periods of framed structures. In order to improve the approach, it has been reformulated taking the effect of floor beams to columns’ rigidity and the effect of change in rigidity between floors into consideration. During the dynamic analyses, the fundamental periods of structures have been calculated using a computer programme, modeling of shear frames and finally the approximate method that has been formulated. For the purpose of showing the approximity of the new method during the calculation of seismic loads, the dynamic analyses of chosen structures have been done both with a computer programme and the new formula developed. In conclusion the approximate method which takes the effect of floor beams to columns rigidity into account, had been advised based on the approximity that has been obtained for engineering.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10878
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2579.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.