Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10796
Title: İki Parametreli Zeminlerde Yapı Zemin Etkileşimi
Other Titles: Structure Foundation Interaction At Two Parameter Foundation
Authors: Çelik, Mecit
İnal, Recep Sinan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Elastik zemin
sonlu elemanlar
çubuk eleman
Elastic Foundation
Finite Elements
Frame Element
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada iki parametreli elastik zemine oturan çerçeve sistemin zeminle etkileşiminin, zemin parametreleri ve yapı elemanlarında ne gibi farklılıklar yaratacağı araştırılmıştır.Sistemin çözümü için kullanılan çözüm yöntemi ve yöntemin uygulanışı hakkında bilgi verilmiştir.İki parametreli elastik zeminde zemin karakteristiklerinin tanımı yapılarak, iki parametreli zemine oturan plakların altında temel plağı dışında kalan diferansiyel denklem elde edilmiş ve virtüel iş teoremi yardımı ile zemine ait karakteristik büyüklüklerin ardışık yaklaşım yöntemi ile elde edilebileceği gösterilmiştir. On iki serbestlik dereceli dikdörtgen plak sonlu eleman ile dört serbestlik dereceli dikdörtgen zemin sonlu elemana ait elastik yataklanma ve kayma parametreleri matrisleri verilmiştir. Çubuk sonlu elemanlarda yapılan kabuller ve çubuk rijitlik matrisleri gösterilmiştir. Çalışma ile ilgili sayısal örnek yapılmıştır. Sonuçlar için karşılaştırma açısından SAP programı baz alınmış ve ulaşılan sayısal sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar ve şekillerle gösterilmiştir.
In this study,the analysis of structure on a two-parameter foundation has been done. The purpose of the analysis and description of the study and the steps of the analysis have been examined. The mathematical models,that were used in the previous studies, have been introduced and necessary information regarding the algorithm of the software and its implementation has been given. Moreover ,the scope and the objective of the study have been indicated. Characteristics of the two-parameter foundation have been described, the governing differantial equationsare derived both below and outside of the plate by using the virtuel work theorem, numerical characteristics of the foundation has been introduced in accordance with iteration approach. The elastic bedding and shear parameter matrices of rectangular plate element with twelve degrees of freedom and rectangular soil element with four degrees of freedom have been given. The definition of frame element by the help of finite element method and the acceptions for the frame element has been explained. Numerical examples have been given regarding the calculations mentioned above. Results of the related calculations have been justified with the results of SAP which has been used to compare.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/10796
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3628.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.