Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10782
Title: İki Parametreli Elastik Zemine Oturan Dairesel Plaklar
Other Titles: Analysis Of Circular Plates On A Two-parameter Elastic Foundation
Authors: Çelik, Mecit
Türkkan, Beyhan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: iki parametreli elastik zemine oturan dairesel plaklar
halka sektörü plak sonlu eleman
zemin eleman
the analysis of circular plates on a two-parameter elastic foundation
elastic bedding and shear parameter matrices of circular plate element
soil element
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada iki parametreli elastik zemine oturan dairesel plakların hesabı yapılmıştır. Hesaplarda zemine ait elastisite modülünün sıkışabilen tabaka yüksekliği boyunca sabit, lineer ve kuadratik değişimi ele alınarak zemin yüzey parametresinin ve zemine ait karakteristik büyüklükler bir ardışık yaklaşım yöntemi ile hesaplanmıştır. Konu ile ilgili literatürde mevcut zemin modelleri kısaca özetlenmiş ve bu çalışmada uygulanan çözüm yöntemi ve yöntemin uygulanışı hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca iki parametreli elastik zeminde zemin karakteristiklerinin tanımı yapılmıştır. İki parametreli elastik zemine oturan plaklarda ve plak bölgesi dışında diferansiyel denklem elde edilerek virtüel iş teoremi yardımıyla zemin karakteristiklerinin elde edilebileceği ve zemin elastisite modülünün derinlikle değişimine bağlı olarak zemine ait karakteristik büyüklüklerin ifadeleri elde edilmiştir. Onaltı serbestlik dereceli halka sektörü plak sonlu elemanda rijitlik, deformasyon, elastik yataklanma ve kayma parametresi matrislerinin sayısal olarak nasıl elde edildiği gösterilmiştir.Bunun yanında dört serbestlik dereceli dairesel zemin sonlu elemana ait elastik yataklanma ve kayma parametreleri verilmiştir.Son olarak çalışma ile ilgili sayısal örnekler yapılmış, sonuçlar tablo ve şekillerle gösterilmiştir.
In this study, the analysis of plates on a two-parameter foundation has been done in case of constant,lineer and quadratic changes of modulus of elaticity with depth, in accordance with iteration process by calculation of mode shape parameter, the elastic bedding coefficient and shear parameter coefficient. In the first section, the purpose of the analysis and description of the study and the steps of the analysis have been examined. The mathematical models, that were used in the previous studies, have been introduced and necessary information regarding the algorithm of the software and its implementation has been given. In the second section, characteristics of the two-parameter foundation have been described, the governing differential equationsare derived both below and outside of the plate by using the virtual work theorem, numerical characteristics of the foundation has been introduced in accordance with iteration approach. In the third section, the elastic bedding and shear parameter matrices of circular plate element with sixteen degrees of freedom have been given. In the fourth section, the elastic bedding and shear parameter matrices of soil element with four degrees of freedom have been given. In the fifth section, numerical examples have been given regarding the calculations mentioned above.Also, surface figures have been drown by using numerical results. Finally in the sixth section, aggregated results of the study have been explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10782
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3345.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.