Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAhunbay, Metintr_TR
dc.contributor.authorAkbaş, Ayşetr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T08:03:54Z-
dc.date.available2015-12-01T08:03:54Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10770-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Anadolu’daki Roma dönemi sütunlu caddelerinin Suriye’deki örneklerle karşılaştırmalı değerlendirmesini yapmaktır. Sütunlu caddeler Roma şehir planlamasının önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple tez içinde Roma şehir mimarisine kısaca değinilmiştir. Roma şehir planlaması, sosyal ve politik yapının bir yansımasıdır, bunun yanı sıra mimari, imparatorluk öncesinde, Yunan ve Helen kültürleri ile etkileşim sonucunda gelişmiştir. Erken dönemde Etrüsk ve Yunan koloni şehirleri ile olan temas, Roma şehir plancılığının ilk adımını oluşturmaktadır. Genişleme sonucu ele geçirilen Suriye ve Anadolu’da ise Helenistik krallıkların şehir mimarisi etkili olmuştur. Roma döneminin tüm eyaletlerde yaşanan altın çağı, imparatorluk döneminin başlaması ile eş zamanlıdır. Özellikle MS I. ve II. yüzyıllarda tüm şehirlerde yaşanan ekonomik refah, şehir mimarisini ve sosyal yaşamı etkilemiştir. Sütunlu caddeler de bu dönemde inşa edilmeye başlanmış, anıtsal mimarisi ve tüm şehir boyunca uzanan portik cepheleri ile imparatorluk simgesi olmuştur. Avrupa’da sınırlı sayıda olmakla birlikte, imparatorluğun tüm eyaletlerinde sütunlu cadde örneklerine rastlamak mümkündür. Ancak Suriye ile coğrafi ve ticari açıdan tarih boyunca ilişkide olduğu Anadolu’da, çok sayıda görkemli örnekleri bulunmaktadır. Bu sebeple tezin araştırma alanı bu bölgelerle sınırlı tutulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis aims at evaluating Roman colonnaded streets by comparing examples in Anatolia and Syria. Colonnaded street is an important element of Roman city planning. For this reason in the thesis, Roman city development is briefly discussed. It is a reflection of the socio-political structure; in addition, its architecture is developed with the influence of Greek and Hellenistic culture. In the early period, the contact with the Greek and Etruscan colonies helped forming the first step in the city planning. Later during the expansion of the empire through Anatolia and Syria, the city planning is influenced by the architecture of Hellenistic Kingdoms. The golden era of the Roman period in all regions begins with the Imperial period. Especially during II and I BCE, the economical prosperity greatly affected the social life and the architecture of the city. In this era were constructed the colonnaded streets, which became the symbol of the empire with their monumental architecture that crosses the entire city. Colonnaded streets are scarce in Europe but very common all over the rest of the empire, especially in Syria and in Anatolia that had close geographical and commercial bonds with Syria throughout history. For this reason, the research area of this thesis is limited to Syria and Anatolia.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAnadolu ve Suriye’deki sütunlu caddelertr_TR
dc.subjectAntik Yunan şehir mimarisitr_TR
dc.subjectHelenistik şehir mimarisitr_TR
dc.subjectRoma şehir mimarisitr_TR
dc.subjectColonnaded streets in Anatolia and Syriaen_US
dc.subjectAncient Greek city planningen_US
dc.subjectHellenistic city planningen_US
dc.subjectRoman city planningen_US
dc.titleAnadolu’daki Roma Dönemi Sütunlu Caddeleritr_TR
dc.title.alternativeColonnaded Streets In Anatolia During Roman Perioden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimarlık Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentHistory of Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
552.pdf9.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.