Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10761
Title: Y.mimar Behruz Çinici Yapıtlarının Analizi
Other Titles: The Analysis Of Behruz Çinici Buildings
Authors: Özer, Filiz
Akçal, Ayşe Hilal
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Çağdaş Türk Mimarlığı
Behruz Çinici
tasarım ilkeleri
Contemporary Turkish Architecture
Behruz Çinici
Design principles
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 1950 sonrasının çoğulcu mimari eğilimleri arasında Behruz Çinici’nin mimari tavrı, benimsediği ilkeler ve yaklaşımlar ortaya konmuştur. Bunun için ilk önce Mimar’ın çocukluk, gençlik ve çalışma yılları anlatılmış, 1950 sonrasında dünya’da ve Türkiye’deki gelişmelere değinilmiş, bu şekilde mimarın formasyonunu etkileyen etmenler hakkında bilgi edinilmiştir. Daha sonra Behruz Çinici’nin uygulanmış projeleri arasından seçilen onsekiz tanesi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Değerlendirme bölümünde Çinici mimarlığında önemli olan ilke ve yaklaşımlar, daha önceki bölümlerde verilen bilgilerden faydalanılarak ve incelenen yapılardan örnekler verilerek, mekansal organizasyon ve biçimlenme adlarında iki başlık altında değerlendirilmiş, sonuç bölümünde ise, daha önce verilen bilgilerden faydalanılarak analizi yapılmış olan çalışmalardan çıkarılan sonuç sunulmuştur.
In this study, the architectural manner, the design principles and the approachs which Behruz Çinici has adopted as his own, among the after 1950’s plural architectural inclinations, has been put forward. Firstly the architects childhood, youth years and the professional life have been explained and the developments in architecture after 1950’s, in the world and Turkey has been examined and as a result, knowledge about the factors that influenced Behruz Çinici’s formation has been procured. After that, eighteen projects, which has been chosen among the realized projects of the architect, has been explanied in detail. In the analisation section, the principles and the approachs, which are important in Çinici architecture, has been explained in two categories as “spatial organisation” and “formation”, utilizing the informations given in the previous sections and giving examples from the buildings which has been examined. In the conclusion part, the results of the analysis, has been put forward.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10761
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8135.pdf12.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.