Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10465
Title: Katı Atık Hizmetlerinde Özelleştirme
Other Titles: Privatization In Solid Waste Management Systems
Authors: Kınacı, Cumali
Görgün, Eyüp
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Özelleştirme
toplama maliyeti
maliyet geri kazanımı
Privatization
collection cost
cost recovery
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, halk sağlığıyla doğrudan ilişkili olup dolayısıyla yapılması zorunlu bir hizmet olduğundan, genellikle yerel yönetimlerin sorumluluğu altında olan katı atık hizmetlerinin özelleştirilmesi konusu işlenmiştir. Özelleştirme esasları belirlenerek, katı atık hizmetlerinin özelleştirilmesinde kullanılan yöntemler tespit edilmiştir. Uygulama bölgesi olarak seçilen Kadıköy Belediyesi’nin katı atık toplama hizmetlerinin, tespit edilen yöntemlere göre özelleştirilmesi ile ortaya çıkan birim toplama maliyetleri hesaplanmıştır. Kadıköy Belediyesi’nin aynı hizmeti gerçekleştirme işinin birim maliyet ile karşılaştırma yapılarak, sağlanan maliyet geri kazanımı ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar, dünya literatürü ile paralellik göstermekte ve şehir yaşamının daha modern ve yaşanılabilir hale getirilmesi için gerekli alt yapı eksikliğinin giderilmesinde temel sorun olan sermayenin geri kazanımının sağlanabileceğini göstermektedir.
In this study, the privatization of solid waste services generally in responsibility of local management are examined because of its direct relation with the public health and its necessity in this services. The methods, which are used in privatization of solid waste services, are determined via the basis of privatization. The "unit collection cost" is determined in the utilization area as Kadıköy with the selected privatization methods of solid waste collection services. The provided cost recovery is brought up by comparing unit cost for the same service of Kadıköy Municipality’s service. The searching results seen to be in the same parallel with the world literature and they show that the basic problem in removing the lack of substructure as capital recovery can be provided in order to modernize the city-life and gain more powerful areas.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10465
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390.pdf5.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.