Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10203
Title: Farklı Kromit Oluşumlarının Spektroradyometrik Yöntemle Spektral Yansıtma Eğrilerinin Belirlenmesi Ve Uydu Verileri İle Spektral Analizi
Other Titles: Determining Spectral Reflectance Of Different Chromite Formations By Spectroradiometric Method And Spectral Analysis With The Satellite Data
Authors: Coşkun, H.gonca
Tandaç, Berna
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: Spektroradyometre
Spektral Analiz
Kromit
Spectroradiometer
Spectral Analysis
Chromite
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, cisimlerin uzaktan algılama ile yüksek doğrulukla belirlenebilmesi amacıyla doğal (güneş ışığı) veya yapay ışığın minerallerden veya maddelerden yansıtma ve yutulma değerlerini ölçen ve bu ölçümleri grafiksel olarak sunan spektroradyometre kullanılarak, kayaç türleri üzerinde ölçümler yapılmıştır. Spektroradyometre kullanılarak, 350-2500nm dalga boyu aralığında, görünür ve kızılötesi bölgelerde, dokuz farklı kayaç üzerinde yapılan ölçümler sonucunda, her bir kromit türüne ait spektral yansıtma eğrileri belirlenmiştir. Ölçülen yüzeylerdeki tüm noktalardan bir kayaca ait tek bir grafik elde etmek için, “ortalama değer hesaplaması” yapılmıştır. Verilerin spektral analizleri ile, kimyasal analiz sonuçları birlikte yorumlanmıştır.Yer yüzeyini incelemek üzere kullanılan belli başlı uydulardan ASTER, LANDSAT, SPOT5, IKONOS ve QUICKBIRD multispektral uydu verileri, kromit türlerinin belirlenebileceği band aralıkları ile örtüştürülerek değerlendirilmiştir.
In this study, different types of rocks are being measured by a spectroradiometer which is used to measure reflectance and absorption values of materials and presents the results graphically, in order to determine the minerals or the materials with remote sensing under natural (sun) or artificial light source with high accuracy. Between the 350 – 2500nm wavelength interval, in the infrared and visible regions, spectral reflectance of nine different chromite types, are being determined by using the spectroradiometer. To determine a single graphic from all the measured points of each rock, “mean value calculation” method is used. The chromite samples are interpreted together with the spectral and chemical analysis. Multispectral data from the major satellites ASTER, LANDSAT, SPOT5, IKONOS and QUICKBIRD, which are used to investigate the earth’s surface, are analyzed together with the spectral resolution band intervals in which all the nine chromite kinds can be specified.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10203
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2590.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.