Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12598
Title: Haydar Sanal’in Araştırmacı Yazarlığı
Authors: Öney, Feridun
Kocaman, Özge
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzisyen yazarlar
Müzik
Mesleki rehberlik
Musicians as authors
Music
Vocational guidance
Issue Date: 2007
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: 1976 Yılında eğitime başlayan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı birçok akademisyen yetiştirerek müziğimizin gelişmesi açısından misyonunu devam ettirmektedir. Öğretim elemanlarımız görevlerinin yanı sıra Türk Müziğinin gelişmesi için görevleri dışında çeşitli penel, söyleşi, konferans ve bunun gibi etkinlik çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Konservatuarımızın öğretim elemanlarından Haydar SANAL'ın eğitmenliğinin yanı sara en önemli özelliklerinden biride ?araştırmacı yazarlığı?dır. Bu çalışmada Haydar SANAL'ıon araştırmacı yazarlığın özellikleri ve bu alandaki yazılarının yalnızca bir ansiklopedide yayınlanmış olmasının nedenleri anlatılmaktadır. Bu nedenleri özetle sempozyum, kongre ve dergilerdeki yıkıcı eleştiriler ve tartışmalara olan bakış açısını söyleyebiliriz. Haydar SANAL yazılarını yayınlamak için Türk Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisini seçmiştir. Bu ansiklopedi Türk Musikisinin makamlar, usuller, çalgı bilimi, biyografi dallarında geniş değerli ayrıntılı bilgiler vermektedir. Ahenk, çevgan, çöğür ve ölümündün sonra yayınlanan kös hiçbir ansiklopedi ve hatta hiçbir müzik ansiklopedisi bu maddelere sayfalarla yer vermemiştir. Bu İslam Ansiklopedisi, Türk Müziği ile ilgili konulara yazarı kim olursa olsun önem vermişti. İslam Ansiklopedisi Bibliyografya Kurulu ve bütün madde yazarları bibliyografyaya önem vermişler, okuyanların bilgilerini genişletmeye olanak tanımışlardır. Bu çalışma da araştırma yapmanın şartları kısaca gözden geçirilmiştir. Haydar SANAL araştırmacı yazarlığın bütün özelliklerini bünyesinde toplamıştır. Yazarlıkla, araştırmacı yazarlık arasında fark vardır. Nitekim esasta araştırmacı olan Haydar SANAL, 1975 yılında Ortadoğu günlük gazetesinin musiki sayfasını yönetmiştir. İyi müzik eğitimine dayalı geçmişi vardır. Batı müziği ve Türk müziği alanlarında önemli hocalarla çalışmış ve önemli dersler almıştır. Saadettin AREL hocamızla çalışma fırsatı bulmuştur. Tanzimat'tan beri milli musikide bilimsel metodolojiye dayalı dersler hazırlanamamıştı. AREL'in İstanbul Belediyesi Konservatuarında başlayıp, bir yanda kurucusu olduğu İleri Türk Musikisi Konservatuarında dersler ve bir ara Üniversiteler Musiki Derneğinde verdiği birkaç ders musikiyi geliştirecek bir ab-ı hayat olarak karşılanmıştır. vü Üçüncü bölümde yaptığı araştırmalar ayrıntılı olarak anlatılmış. Ahenk Konusunda, neyler ve akortları ile ilgili geniş bilgiler vermekte, onbir araştırmacının saptadığı farklı onbir ahenk tablosunu birleştirerek ?ahenk merdiveni?ni meydana getirmiştir. Ayrıca, ahenk konusunun icracıya sağladığı imkânlar anlatmaktadır. Batılılaşma konusu ise, batının gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade eder. Türk müziğinde dolaylı etkilenme ve doğrudan etkilenme olarak iki ana başlıkta toplar. Burada anlatmak istediği ise, vals usulü, majör, minör ve makam ilişkisine değinir. Fakat buna değinirken farklılıklar bulunduğunu unutmamıştır. Türk çalgıları olan çevgan, çöğür ve kös konularında detaylı bilgiler vermiştir. Çevgan ve kös Osmanlı sazları, çöğür ile halk sazımız olarak geniş bir biçimde anlatılır. Bu bilgiler lisans eğitim ve öğretim elemanlarının müfredat ve bilgilerine katkıda bulunacak düzeyde akademik çalışmalardır.
İstanbul National Turkish Music Conservatory started education in 1976, and it still keeps on its mission by raising academics and expanding our music. Our lecturers are both working and attending to panels, informal essays, conferences for developing national music consciousness. One of our lectures, Haydar SANAL both gives courses and investigates as a journalist and a author. In this text, it tells the properties of SANAL?s authorship and reasons of his prefer to write for an encyclopedia. As a summary, the most important reasons are hard criticism in the magazines, symposiums and conferences. Haydar SANAL chose Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi to publish his articles. This encyclopedia covers the important details of procedures, instrument sciences, biographies of Turkish Music. None of the encyclopedias cover the articles like Ahenk, Çevgan, Çöğür or Kös (after its death)? İslam Ansiklopedisi took notice of every subject whoever its author is? Bibliography and widened the information of the readers. In this encyclopedia, the circumstances of researching has been overviewed. Haydar SANAL has all the characteristics of investigative journalism. There is a deep difference between author and an investigative author. Haydar SANAL used to command the musics pages of Ortadoğu Dail, Newspaper in 1975. He has a past of well music education. He took lessons from important teachers in the areas of West Music and Turkish Music. He had the chance to work with Sadettin AREL. Lessons by scientific methodology couldn?t be prepared since the Tanzimat. Sadettin AREL made very important contributions to develop the music in Turkey at İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı (also founder of it) and Üniversiteliler Musiki Derneği. In the third section, his injuries has been defined detailedly. It gives important informations about ?Ney? and its chord in the ?Ahenk? section. Also, in the same section, there are informations about the ?11 Ahenk Table? of the 11 researchers. It also tells the opportunities of Ahenk for the maestro. The ?Westernization? section tells the efforts for accessing the development degree of the West. It analyzes in two sections: ?Indirect Impress? and ?Direct Impress?? The main point here is the relationship between the Waltz, Major Key, Minor Key and Makam? But it doesn?t forget the differences between them. ix It gives detailed information about the Turkish instruments Çevgan, Çöğür and Kös, Çevgan and Kös are Otoman instruments, Çöğür is Turkish. These informations are academically made to contribute the curriculums of collegues and lecturers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/12598
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415031020.pdf367.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.