Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11229
Title: Boraj Yağının Çörekotu ( Nigella Sativa L.) Lipazı İle Hidrolizi Ve γ-linolenik Asitin Zenginleştirilmesi
Other Titles: The Hydrolysis Of Borage Oil By Black Cumin (nigella Sativa L.) Lipase And Concentration Of γ-linolenic Acid
Authors: Üstün, Güldem
İpekler, Serhat
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Boraj yağı
γ – linolenik asit
Lipaz
Nigella Sativa L.
Borage Oil
γ – Linolenic Acid
Lipase
Nigella Sativa L.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, boraj yağından çörekotu bitkisel lipazı katalizörlüğünde enzimatik hidroliz yoluyla sağlık ve gıda alanlarında kullanımı ve önemi giderek artan γ – linolenik asitçe zengin ürünler eldesi amaçlanmıştır. Hidroliz reaksiyonlarında kullanılan enzimin çörekotu tohumlarından ekstraksiyonunda içersinde % 1 triton bulunan distile suyun en uygun ekstraksiyon çözücüsü olduğu ve bu çözücü sistemiyle elde edilmiş lipaz ekstraktından enzimin çöktürülmesinde de % 35 amonyum sülfat doygunluk derecesinde çalışılmasının uygun olacağı belirlenmiştir. Proses parametrelerinin (hidroliz süresi ve enzim konsantrasyonu) hidroliz reaksiyonu yürüyüşüne olan etkisi incelenmiş, özellikle 163 – 490 U/g yağ enzim konsantrasyonlarında yürütülmüş hidroliz reaksiyonlarında, γ – linolenik asidin hidroliz ürünlerinden Digliserid (DG) ve Trigliserid (TG) fraksiyonlarında zenginleştiği saptanmıştır. En iyi sonuçlar 326 U/g yağ enzim miktarında elde edilmiş olup, 8 saat sonunda, orijinal boraj yağında % 21,9 oranında bulunan γ – linolenik asidin TG ve DG fraksiyonlarındaki yüzdesi sırasıyla % 29,6 ve % 41,8’ e yükselmiştir.
In this study, to obtain γ – linolenic acid rich products by enzymatic hydrolysis of borage oil was aimed since γ – linolenic acid has become one of the important polyunsaturated fatty acids in health and food industry. Distilled water with % 1 triton was found to be the most suitable solvent for extraction and optimum ammonium sulphate saturation level was established as % 35 for the precipitation of the extracted enzyme. The effects of process parameters (hydrolysis time and enzyme concentration) on the course of hydrolysis reaction and on the enrichment of γ – linolenic acid in the hydrolysis products were investigated. γ – linolenic acid was concentrated in the Diglyceride (DG) and Triglyceride (TG) fractions of the hydrolysis products, particularly at 163 – 490 U/g oil enzyme concentrations. Best results were obtained at 326 U/g oil enzyme concentration. After 8 h, the level of γ – linolenic acid was raised from 21.9 % in the original borage oil to 29.6 % and 41.8 % in the TG and DG fractions, respectively.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11229
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1836.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.