Artık maddelerin ayrışma ve dağılmasının kübik dizilişi damlatmalı bir filtre modeli üzerinde incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1977
Yazarlar
Topacık, Dinçer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, akışkan hareketi ve biyokimyasal olay lar bakımından çok kompleks bir yapıya sahip olan damlat - malı filtrelerde, artık maddelerin yayılması ve ayrışması olayının yeni bir anlayışla etüdü yapılmaktadır. Olayın son derece karmaşık karakteri sebebiyle kübik dizilişli bir model seçilmiş ve nümerik bir metodla çözüme gidilmiştir. Biyokimyasal oksidasyon olayı korumayan maddelerin dispersiyonu şeklinde kendini gösterdiğinden, zaman - kon santrasyon eğrisini bütünü ile veren bir metod üzerinde ça lışılmıştır. Bu bakımdan tez iki ana kısımda toplanabilir s 1. kısımda korunan maddelerin, çeşitli giriş şartla rında dispersiyonu için bilgi sayarla nümerik çözümler ya pılarak dispersiyon eğrileri bir bütün olarak elde edilmiş ve bu eğrilerin şekli üzerine etkiyen faktörler arttırılmış tır. Teorinin verdiği sonuçlar deneylerle karşılaştırılarak arada bir uyum olduğu görülmüştür. IV Damlatmalı filtrelerde korunmayan maddelerin yayıl ması olayı, biyolojik verim, başka bir ifade ile biyokim - yasal reaksiyon hızları ile alakalı olduğundan tezin 2. kısmında bu tür maddelerin dispersiyonu da incelenmiştir. Bu maksatla birinci kısımda incelenen ifadeye bir biyolojik terim ilave edilmiş ve elde edilen son ifadenin sürekli gi riş başlangıç şartı halinde çözümleri yapılmıştır. Elde edilen değerlerin deney sonuçlarına uygunluğu gösterilmiş tir.
In this research study, diffusion and separation phenomena of waste materials in trickling filters which comprise a very complex biochemical siaructure, have been investigated on the basis of a new concept. Due to the complexity of the phenomenon, a model of cubical arrangement has been adopted and its numerical solution has been achieved. The biochemical oxidation exhibits itself as dispersion of non conservative materials and because of this fact, a methodology which examines time versus concentr ation curve as a whole has been developed. Therefore, it is possible to sumnarize this thesis in two main parts. In the first part, the numerical solutions of dispersion of conservative materials on digital computers with various initial conditions have been performed and then dispersion curves have been obtained as a whole. The factors effecting forms of these curves have been sought, Finally, the comparision of theoretical results with that VI of the numerical solutions has proven a good correspondence between them. In the second part of the thesis, dispersion of nan conservative materials which is related to the biological yield i.e rates of biochemical reactions, has been studied. For this purpose, a biological term has been added to the expression considered in the first part and the solution of this newly obtained expression with continuous initial condition has been carried out. It has been shown that the solutions conform with the experimental resalts.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1977
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1977
Anahtar kelimeler
Ayırma (Teknoloji), Damlatmalı filtreler, Trickling filters, Separation (Technology)
Alıntı