İstanbul Da Yaşayan Ermeni Ve Türk Toplumlarındaki Yaygın Mefv Mutasyonları Ve Hla-b*51 Gen Frekansları

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-18
Yazarlar
Çelikyapı, Gökçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ailevi Akdeniz Ateşi ve Behçet Hastalığı, Ortadoğu ve Akdeniz toplumlarında, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha sık görülen otoenflamatuvar hastalıklardır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda Ailevi Akdeniz Ateşi sıklığının 1000’de 1 ila 2.5 arasında değiştiği, Behçet hastalığının sıklığının ise 1000’de 4 olduğu gözlenmiştir. Yakın zamanda İstanbul’da Ermeni kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında yapılan bir çalışmada, bu toplumda Ailevi Akdeniz Ateşinin Türklere oranla daha sık (% 0.7), Behçet Hastalığının ise daha nadir olduğu (<1/ 500) bulunmuştur. Bu bulgular, her iki hastalığın etiyolojisinde de genetik faktörlerin önemli rolü olduğunu düşündürmektedir. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına Mediterranean Fever (MEFV) genindeki mutasyonların yol açtığı bilinmektedir. Şu ana kadar tanımlanan mutasyonların sayısı 70’den fazladır; ancak bunlardan yalnızca 4 mutasyon (M694V, M694I, M680I, V726A) ve bir polimorfizm (E148Q) daha sık görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, bu mutasyonların hasta kişilerde % 85, sağlıklı kişilerde ise % 10-20 oranında olduğu bildirilmektedir. Öte yandan Behçet hastalığı ile HLA-B*51 geni arasında olası bir ilişki varolduğu da çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. HLA-B*51 taşıyıcılığı, Behçet hastalığı olan bireylerde % 50-80, sağlıklı kişilerde ise % 20-30 oranında bildirilmektedir. Behçet hastalığının sıklığı toplumdaki HLA-B*51 taşıyıcılığına paralel seyretmektedir. Örneğin, HLA-B*51 sıklığının az olduğu toplumlarda Behçet hastalığı da nadirdir. Bu çalışmada, T.C. Ermeni ve Türk vatandaşlarında MEFV gen mutasyonu ve HLAB*51 gen taşıyıcılığını araştırmak ve bu iki toplumun mutasyon sıklıkları arasındaki farkları hastalık sıklıklarını göz önünde bulundurarak ortaya çıkartmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’daki Ermeni okullarının idari bölümünde çalışan 115 Ermeni ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan 98 Türk vatandaştan tükürük örneği toplandı. Mutasyon/polimorfizm analizleri sonucu bu iki toplumun MEFV mutasyon ve HLA-B*51 frekansları arasında belirgin bir fark gözlenmedi. Bu sonuçlar FMF ve Behçet hastalığında diğer lokasyon veya lokasyonların rol oynayabileceğine işaret etmektedir.
Familial Mediterranean Fever (FMF) and Behçet Disease (BD) are two autoinflammatory diseases prevalent in people from Middle-East and Mediterranean ancestory. The frequency of FMF is found to be between 1 to 2.5 in 1000, and the frequency of BD 4 in 1000 from previous studies conducted in Turkey. A recent study performed on Armenian Turkish citizens states that the frequency of FMF is higher than the Turkish population (%0.7) and that the frequency of BD was lower within the same group (<1/500). These findings led us to propose that the genetic factors have an important role in the aetiology of these two diseases. The gene for FMF is Mediterrenean Fever Gene (MEFV) and there are more than 70 mutations which have been characterized. Among these, four mutations (M694V, M694I, M680I, V726A) and one polymorphism (E148Q) are more commonly seen in the FMF patients. These mutations are reported to be approximately 85% in patients and 10-20 % in the healthy population. The association between HLA-B*51 and BD have been implied in many studies. The carrier rate of HLA-B*51 was reported to be between 50-80 % in patients and 20-30 % in healthy population. The occurrence of HLA-B*51 allele and the frequency of BD correlate with each other. For instance, in populations where the carrier rate of HLA-B*51 is lower, the frequency of BD is also lower. We wanted to reveal the frequency of the MEFV mutations and HLA-B*51 frequencies in Armenian Turkish citizens and Turkish population living in the same environment, and clarify if there is any difference in mutation frequencies between these two populations with respect to disease frequencies. For this purpose, saliva samples were collected from 115 Armenians working in the administration department of Armenian schools in Istanbul and from 98 Turkish students studying in Cerrahpaşa Medical Faculty. Mutation/polymorphism analysis revealed that there isn’t any difference in the frequencies of MEFV mutations and of HLA-B*51 phenotypes between the Armenian and the Turkish groups. These results may point to other location/loci for FMF and BD.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Ailevi Akdeniz Ateşi, Behçet Hastalığı, Ermeni, Türk, Familial Mediterranean Fever, Behçet Diseae, Armenian, Turkish
Alıntı