Global Kontrol Elemanlarının B. Subtilis’te Yer Alan Ywfh Geninin İfadesi Üzerindeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Pinar, Orkun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu calışmada, belirli bazı Bacillus subtilis suşları tarafından sentezlenen, hücre dışı bir dipeptid antibiyotik olan basilisinin biyosentezi icin gerekli olduğu belirlenen ywfH geninin regulasyon mekanizması aydınlatılmaya calışılmıştır. Antibiyotik biyosentez mekanizması ile ilgili olduğu daha önce belirlenmiş olan srfA, oppA, comA, phrC, phrF, phrK, comQ (comX), comP, spo0H, spo0A, abrB, codY, degU and sigB regülatör genlerin ywfH geninin gen ifadesi üzerindeki etkilerini analiz etmek için ywfH gen bölgesinde transkripsiyonel ywfH-lacZ füzyonu içeren ve NAO1 olarak adlandırılan bir B. subtilis suşu oluşturulmuştur. Ardından regülatör genler, bu mutant NAO1 suşunda teker teker ya da birlikte bloke edilmiştir. ywfH geninin gen ifadesini belirlemek icin β-galaktozidaz deneyi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile tüm bu regulatör genlerin ürünlerinin ywfH geninin ifadesini pozitif ya da negatif şekilde etkilediği ortaya konmuştur.
In this study, the regulation mechanism of ywfH gene which was shown to be required for biosynthesis of bacilysin, a dipeptide antibiotic produced extracellularly by certain species of Bacillus subtilis, was studied. In order to monitor the effects of previously-identified genes srfA, oppA, comA, phrC, phrF, phrK, comQ (comX), comP, spo0H, spo0A, abrB, codY, degU and sigB on the expression of ywfH gene, a B. subtilis strain, NAO1 containing a transcriptional ywfH-lacZ fusion at the ywfH gene region was constructed. Then, Regulatory genes were disrupted on background of NAO1 mutant strain separately or with together. β-galactosidase activity assay was used to monitor the expression of ywfH gene. Depending on this data, it was proposed that products of those regulatory genes were effective on regulation of ywfH gene expression positively or negatively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Basilisin, peptid antibiyotikleri, ywfH, Bacillus subtilis, Bacilysin, peptide antibiotics, ywfH, Bacillus subtilis
Alıntı