Düşük Plastisiteli Siltli Killerin Dinamik Davranışının Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Özmen, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma çerçevesinde siltli killerin deprem yükleri altında nasıl bir davranış göstereceği üzerinde durulmuştur. Laboratuar ortamında kuru yağmurlama yöntemiyle hazırlanan örselenmiş siltli kil numuneleriye yapılan dinamik ve statik deneylerle taşıma gücü kaybına neden olan hususlar araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan siltli kil numunesi Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi’den alınmıştır.Deneyler dinamik burulmalı kesme ve dinamik üç eksenli deney sistemleri ile yapılmıştır. Dinamik burulmalı kesme deney aletiyle yapılan deneylerde doygunluğun, plastisitenin ve kuru birim hacim ağırlığının dinamik davranışa etkileri araştırılmıştır. Dinamik üç eksenli deney sistemiyle yapılan deney seti ise dinamik burulmalı deney sisteminden çıkan sonuçlarla karşılaştırılmıştır
The framework of this study focuses on how silty clays behave under earthquake loads. The reasons which cause loss of bearing capacity by the dynamical and static tests experienced with disturbed silty clay specimens has been investigated in laboratory. Silty clay specimens used in the study has been collected from Cumhuriyet district, Adapazari.The tests has been performed with dynamical torsional shear and dynamical triaxial test systems. The effects of saturation, plasticity, dry density of soil to dynamical behavior have been investigated in the test made by dynamical torsional shear system. Test set formed with dynamical triaxial test system has been compared to the results of test set made with dynamical torsional shear systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
siltli kil, dinamik davranış, burulmalı kesme, boşluk suyu basıncı, silty clay, dynamic behaviour, torsional shear, pore pressure
Alıntı