Mevcut Betonarme Bir Yapının Doğrusal Olmayan Yöntemler Kullanılarak Performans Seviyesinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Karakan, Ayşe Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada performans kavramı çerçevesinde “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007”de anlatılan doğrusal olmayan yöntemlerden “Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” ve “Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi” kullanılarak yapı performasının belirlenmesi konu edilmiştir. DBYBHY 2007’ de anlatılan performans kavramı ve seviyeleri, deprem hesabına ilişkin genel ilke ve kurallar, binaların deprem performansının değerlendirilmesi konusu, performans değerlendirme yöntemleri ve çalışmanın içeriği ana hatlarıyla tanımlanmıştır. Performans değerlendirme yöntemlerinden doğrusal elastik yöntem ve doğrusal elastik olmayan yöntem anlatılmıştır. Örnek bir okul binasının Z2 zemin sınıfı için doğrusal olmayan statik itme analizi ile performans değerlendirmesi ve doğrusal olmayan dinamik analiz ile performans değerlendirmesi yapılarak yapı elemanları hasar durumları incelenmiştir. Sonuçlarda doğrusal olmayan statik itme analizi ile performans değerlendirmesi kapsamında belirlenen hasar durumunun doğrusal olmayan dinamik analiz ile yapılan değerlendirmeyle belirlenen hasar durumuna göre daha az olduğu gözlenmiştir.
In this thesis, the performance level of an existing reinforced concrete structure is analysed using “Nonlinear Static Pushover Analysis” and “Nonlinear Time History Analysis”. The general rules and code conditions related to the evaluation of existing structures with in the framework of “Specification for Buildings to be Built in the Earthquake Regions” put into force in 2007 has been explained. The linear elastic method and nonlinear elastic method is discussed. For the performance analysis, the nonlinear ‘‘Incremental Equivalent Earthquake Load Method’’ and “Dynamic Time History Analiz” is used. Structure analysis results for different two nonlinear method, for Z2 soil type, have been compared and the observed damage is less in Nonlinear Static Pushover Analysis which is respect to the Nonlinear Time History Analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü, Doğrusal Olmayan Statik İtme Analizi, Zaman Tanım Alanında Hesap, Performans Seviyesi, Incremental Equivalent Earthquake Load Method, Nonlinear Static Push-Over Analysis, Nonlinear Time History Analysis, Performance Level
Alıntı