Türkiye Taşkömürü Kurumu Ocaklarında Gürültü Koşullarının İncelenmesi, Etkilenme Düzeylerinin İstatistiksel Analizi Ve Risk Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-20
Yazarlar
Fişne, Abdullah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında ilk olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’na bağlı Yeraltı Maden İşletmelerinde işçilerin yoğun olarak çalıştıkları işyerlerinin ortalama gürültü düzeyleri belirlenmiştir. TTK’nda çalışan işçilerin gürültü etkilenim düzeylerinin belirlenmesi için çalışanlar homojen etkilenim gruplarına ayrılmış ve gürültü ölçümleri her bir grubun gürültü etkilenim düzeyinin belirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Homojenlik testi için tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Normal dağılım varsayımının sağlanıp sağlanamadığının araştırılmasında Bernard ve Castel tarafından önerilen model ile birlikte verilerin frekans dağılımlarını gösteren histogramları çizilmiştir. Ayrıca parametrik testlerden Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları ile non-parametrik testlerden Tek Örneklem Kolmogorov – Simirnov Testi ile verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmiştir. Yeraltı ve yerüstü işyerlerinde çalışan işçiler arasında gürültüye bağlı işitme kaybı görülme sıklığını tahmin etmek için farklı meslek gruplarına ait 411 işçinin odiyometrik test sonuçları analiz edilmiştir. İşçiler yaptıkları görevler ve yaşları dikkate alınarak uğradıkları işitme kaybının derecesine göre sınıflandırılmıştır. Etkisi altında kaldıkları gürültü düzeyi ve yaş ile işitme kayıpları arasındaki ilişki istatistiksel yöntemlerden regresyon analizi ile araştırılmıştır.
In this study, workplace average noise levels were firstly determined in the mines of Turkish Hard Coal Enterprise. The method of homogeneous exposure groups (HEG) was used for the estimation of occupational noise exposure levels of mine workers. The noise survey consisted of measuring and noting two variables: the noise levels to which the worker was exposed and his exposure time to those levels per work shift. After completion the survey, the daily noise exposure levels of groups were calculated. The homogeneity of the groups was tested statistically using one way analysis of variance. The normality of noise levels obtained for HEG’s was investigated using the frequency distribution of the data together with the model proposed by Bernard and Castel. In addition to this, Skewness and Kurtosis Coefficient of distributions and One Sample Kolmogorov – Simirnov Test were used to determine the normality of the data. The prevalence of hearing loss associated with occupational noise exposure was determined among the workers employed in Turkish Hard Coal Enterprise. Audiometric examination results belong to 411 mine workers were analyzed in this study. Descriptive statistics, means and standard deviations were calculated to describe central tendencies. T-test for independent samples was used to evaluate the differences between right and left ears. Regression analysis was performed to study the effect of noise exposure and age on hearing loss and the interaction between them.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Gürültü Etkilenim Düzeyi, Homojen Etkilenim Grubu, İstatistiksel Analiz, Risk Değerlendirme, Noise Exposure Level, Homogeneous Exposure Groups, Statistical Analysis, Risk Assessment
Alıntı