Bir Banka Binasının Tepki Spektrumu Yöntemi İle Analizi, Boyutlandırılması Ve İmalat Çizimlerinin Hazırlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-13
Yazarlar
Özeren, Halit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dönel simetrik forma sahip çelik karkas sistem bir yapının tepki spektrumu yöntemi ile analiz yapılmış, yapı elemanlarının boyutlandırılmış, birleşimler dizayn edilmiş ve imalat çizimleri hazırlanmıştır. Yapı merkezde yıldız biçimli bir ring ile birbirine bağlanan 20 adet çelik çerçeveden oluşmaktadır. Yapının planda genişliği 21.34 metre, yüksekliği ise 6.14 metredir. Bu kapsamında yapı sap2000 V11 bilgisayar statik analiz programı ile üç boyutlu olarak modellenmiştir. Yapının maruz kalacağı yükler hesaplanırken genel olarak TS 498’den, rüzgar yüklemesi için Kanada Yük Standartından, kar yüklemesi için TS 7046 standardından yararlanılmıştır. Deprem yüklerinin hesaplanmasında davranış spektrumu analiz yöntemi kullanılmıştır. Deprem etkilerinin belirlenmesinde DBYBHY 2007 yönetmeliği referans alınmıştır. Ayrıca yapının taşıyıcı sisteminin özelliğinden dolayı düşey deprem etkilerinin de göz önünde bulundurulmuştur. Bunlarla beraber yatay eşdeğer deprem kuvveti yönteminin kullanılması durumunda oluşacak kuvvetlerde hesaplanmıştır. Her iki yöntemle elde edilen toplam taban kesme kuvvetleri karşılaştırılmış DBYBHY 2007 yönetmeliğinde belirtilen hususlar açısından gerekli kontrolları yapılmıştır. Yapının boyutlandırılmasında ve birleşim hesaplarında TS 648 ve DBYBHY 2007 yönetmeliklerinden yararlanılmıştır. Birleşimler 0.04 radyan göreli kat ötelemesi açısını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
This study consists of response spectrum analysis of a steel building having rotational symmetric form, design of its components and connections and preparing of required drawings. It comprises 20 steel frames interconnected by star shape rings. The building has 21.34 m plan width and 6.14 m height. In this study, the building was modeled in three dimension by sap2000 V11 Static Analysis Program. TS498 (Turkish Standard 498) was considered so as to define the load to be exposed while Canadian Load Standard was used for wind loading and TS 7046 (Turkish Standard 7046) was taken into account for snow loads. Response spectrum analysis method given by DBYBHY 2007 (Turkish Seismic Design Code 2007) was used in order to determine earthquake laods. Furthermore, vertical earthquake affect was considered in the analyses due to property of load beraing system. Nonetheless, the loads by using equivalent lateral earthquake load method was also calculated. Base shears obtained by two diffrent methods were compared and required inspections indicated in DBYBHY 2007 was performed. TS 648 (Turkish Standard 648) and DBYBHY 2007 was considered for component and connection design of the building. Connections were designed with respect to relative storey drift of 0.04 radian.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tepki spektrumu, Düşey deprem etkisi, Gust etkisi, Response spectrum, Vertical earthquake effect Beam, Gust effect
Alıntı