İstanbul ili Avrupa yakası endüstriyel ön arıtma tesislerinden kaynaklanan çamur miktarlarının belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999-02-03
Yazarlar
Yavuz Küçük, Okşan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
İstanbul'da 1200 civarındaki ön arıtma zorunluluğu olan endüstriyel tesisten yaklaşık 800 tanesi, 600 civarındaki ön arıtma tesisine sahip endüstriyel tesisten 340 tanesi Avrupa yakasındadır. Ön arıtmadan çıkan çamur miktarları, bu çamurların özellikleri ve uzaklaştırılma şekilleri konusunda yeterli veri mevcut değildir. Atıksulann arıtılması ve çamur yönetimi konusunda yasal mevzuat bulunmasına rağmen, arıtma çamurlarının uzaklaştırılması konusundaki yaptırımlar yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, İstanbul için bir endüstriyel atıksu arıtma çamuru yönetim politikası geliştirmek açısından gerekli olan veri altyapısına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmede tesislerin projelerindeki veriler ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdresi kayıtlan kullanılmıştır. Ön arıtma tesisleri arıtma tipine (fiziksel, kimyasal, biyolojik), endüstriyel tesisin kategorisine (tekstil, metal, kimya, gıda, kağıt, deri, araç yık. vb.) ve bulundukları ilçelere göre sınıflandırılmıştır. Her bir ön arıtma tesisinin akım şeması dikkate alınarak ortaya çıkan çamur miktarları çamur oluşumunu etkileyen temel parametrelerden yararlanılarak hesaplanmıştır. Buna göre, fiziksel arıtmada AKM; kimyasal arıtmada pH, metal konsantrasyonları, Alkalinite, SO4 ve kimyasal madde dozları; biyolojik arıtmada ise BOİ5 ve biyolojik büyümeyi temsil eden katsayılar, çamur oluşumunu etkileyen temel parametreler olarak seçilmiştir. İncelenen proje ve dosyalardaki ilgili parametre verilerinin yetersiz olması durumunda literatür ve benzer tesis bilgilerine göre kabul yapılmıştır. Her bir tesise ait sözkonusu veriler kullanılarak ön arıtma prosesleri bazındaki hesap yaklaşımlarıyla çamur miktarları kuru ağırlık ve hacim cinsinden hesaplanmıştır. Bu yöntem ile elde edilen çamur miktarları Tablo 1' de ve Tablo 2' de verilmiştir. Tablolardan da görüldüğü gibi ön arıtma çamurlarının önemli bir kısmını Tekstil, Metal, Gıda ve Kimya endüstrileri oluşturmaktadır. Ön arıtma tipine göre çamurun % 80' den fazlası kimyasal çöktürmeden kaynaklanmaktadır. İlçelere göre dağılımda ise Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Bağcılar ilçeleri, ön arıtma çamurlarının kaynaklandığı en önemli bölgeler olarak dikkat çekmektadir. xııTablo 1 Endüstriyel ön arıtma çamurlarının endüstri kategorisi ve ön arıtma tipine göre dağılımı Tablo 2 Çamur Miktarlarının İlçelere Göre Dağılımı
There arel200 industrial organisation with pre-treatment necessity and 600 industrial plants that have wastewater pre-treatment plant in Istanbul. In European side of Istanbul, these numbers are 800 and 340 respectively. There is no enough data related to the pre-treatment sludge quantities, characteristics and disposal methods in practice of Istanbul. The sanctions about the industrial wastewater treatment and sludge disposal are not sufficient, in spite of the laws related to them. This study is realised to assist to the database which is necessary for the developing of sludge management policy. The data for the calculations are supplied from Istanbul Water Supply and Sewerage Association (ISKI). Pre-treatment plants are classified according to the type of treatment (physical, chemical, biological) and the category of industry (textile, metal, chemistry, food, paper, leather, car wash etc.) and the district of industry. By taking notes of current scheme of each pre-treatment plants, the sludge quantities are calculated with basic parameters affecting the occurrence of the sludge. Therefore, S S concentration in physical treatment; pH, metal concentrations, Alkalinity, SO4 and chemical substance doses in chemical treatment; BOI5 and the coefficients which represent biological growth in biological treatment are chosen to represent the parameters affecting the occurrence of the sludge. It has been used literature and similar file knowledge if data of the parameters could not be found in the projects and files. Using the data of each industrial organisation, the sludge quantities are calculated as dry weight and volume with the calculation approaches based on pre-treatment types. The calculated sludge quantities can be seen on Table 1 and Table 2. xivTablel. industrial pre-treatment sludges distribution based on industrial category and ve pre-treatment types. Table 2. Dispersion of the sludge mass on districts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Arıtma tesisleri , Treatment plants, Istanbul, Sludge, Industrial wastes, Waste water treatment, İstanbul, Çamur, Endüstriyel atıklar, Atık su arıtma
Alıntı