Global Kontrol Elemanlarının B. Subtilis’ Te Yeni Bir Gntr Tipi Düzenleyici Gen Olan Yvfı’ Nın Gen İfadesi Üzerindeki Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Özkurt, Emine Canan Ünlü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, belirli bazı Bacillus subtilis suşları tarafından sentezlenen hücre dışı bir dipeptid antibiyotik olan basilisinin biyosentezi için gerekli olduğu belirlenen ve yvfI olarak adlandırılan yeni bir genin regülasyon mekanizması aydınlatılmaya çalışılmıştır. Antibiyotik biyosentez mekanizması ile ilgili olduğu daha önce belirlenmiş olan oppA, comP, comA, phrC, phrK, phrF, comQ (comX), srfA, codY, degU, sigB, spo0A, spo0H ve abrB regülatör genlerin yvfI tarafından kodlanan transkripsiyonel faktör üzerindeki etkilerini analiz etmek için yvfI lokusunda transkripsiyonel PyvfI-lacZ füzyonu içeren ve TEK7 olarak adlandırılan bir B. subtilis suşu oluşturulmuştur. Ardından regulatör genler bu mutant TEK7 suşunda teker teker ya da birlikte bloke edilmiştir. yvfI geninin ekspresyonunu belirlemek için β-galaktozidaz deneyi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile tüm bu regulatör genlerin ürünlerinin yvfI’ nın ifadesini pozitif ya da negatif şekilde etkilediği ortaya konmuştur.
In this study, the regulation mechanism of a novel gene named as yvfI and shown required for biosynthesis of bacilysin, a dipeptide antibiotic produced extracellularly by certain species of Bacillus subtilis, was studied. In order to analyze the effects of previously identified regulatory genes oppA, comP, comA, phrC, phrK, phrF, comQ (comX), srfA, codY, degU, sigB, spo0A, spo0H and abrB on the transcriptional factor encoding gene yvfI, a B. subtilis strain, namely TEK7 containing a transcriptional PyvfI-lacZ fusion at the yvfI locus was constructed. Subsequently, regulatory genes were disrupted on background of TEK7 mutant strain separately or with together. β-galactosidase activity assay was used to monitore the expression of yvfI gene. Depending on this data, it was proposed that products of those regulatory genes were effective on regulation of yvfI gene expression positively or negatively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Basilisin, peptid antibiyotikleri, yvfI, Bacillus subtilis., Bacilysin, peptide antibiotics, yvfI, Bacillus subtilis
Alıntı