Çayeli Bakır Cevherlerinin Flotasyon Yöntemi Kullanılarak Seçimli Zenginleştirilmesinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Benkli, Yunus Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çayeli bakır işletmesine ait klastik siyah cevherin flotasyon yöntemi kullanılarak seçimli zenginleştirilmesinin araştırıldığı bu çalışmada ilk önce cevherin karakterizasyonunu belirlemek amacıyla Tüvenan cevher üzerinde fiziksel, kimyasal ve minerolojik etüdler yapılmıştır. Zenginleştirme deneylerinin ilk adımı olan klasik flotasyon deneylerinde, reaktif miktarı reaktif cinsi ve kıvam süreleri belirlenmiştir. Klasik flotasyon deneyleri sonucunda en iyi akım şeması belirlenmiş ve bakır ve çinko devrelerinin ara ürün nitelikli süpürme konsantreleri ile temizleme artıkları sisteme geri döndürülmüştür. Kolon Flotasyonu Deneylerinde ise kaba bakır devresi konsantresi pilot ölçekli kolon ünitesine beslenerek flotasyon kolonu çalışma parametreleri olan Hava miktarı, pülpte katı oranı ve yıkama suyu miktarları tayin edilmiş ve en iyi parametre olarak; pülpte katı oranı %15, hava miktarı 1.11 cm/s, yıkama suyu miktarı 0.28 cm/s ve köpük zonu kalınlığı; kaba bakır flotasyon devresinde 100 cm, bakır temizleme devresinde ise 50 cm olarak bulunmuştur..
In this study, first of all, the physical, chemical and mineralogical analysis were made in order to determine the characterization of the ore. First, the classic flotation experiments were caried out to determine the amount of the reagent, the type of the reagent, and the conditioning time. At the column flotation experiments, the rougher copper concentrate was fed to the column cell in a labaratuary scale, and the parameters of column method such as the amount of air, pulp ratio and the amount of the cleaning water were determined. Finally, the best parameters were found as 15% pulp ratio, 1.11 cm/min as an amounf of air and 0.28 cm/min as an amount of cleaning water.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Bakır, Çinko, Kolon Flotasyonu, Coper, Zing, Column Flotation
Alıntı