Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi İle Ortaya Çıkan Form Üretim Teknikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çakır, Müge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin mimarlık disiplinine, form ve form üretim süreçlerine etkileri ve ortaya çıkan çağdaş form üretim teknikleri ele alınmıştır. Bu teknikler, bilginin, bilgisayar teknolojileriyle farklı biçimlerde işlenmelerinden kaynaklanmaktadır; dolayısıyla, sadece form üretiminin sağlandığı araçlar değil, mimari tasarım anlayışında form üretim aşamasında yeralan bir süreç olarak da görülmektedir. Hedef, bu form üretim tekniklerinin neler olduklarını belirlemek, bunların arasındaki ilişkileri saptayarak, Bilgi Çağı’nda ki formların oluşum süreçlerini incelemektir. Tez kapsamında beş ana başlık altında toplanan çağdaş form üretim teknikleri, diğer alt başlıklarla birlikte, örnek projeler ve çalışmalarla detaylı olarak açıklanmıştır. Bu tekniklerin birbirleriyle ilişkilerini, farklılıklarını ve süreçteki benzer noktalarını keşfetmek amacıyla, tanımlayıcı soruların bulunduğu form üretim teknikleri karşılaştırmalı tablosu adı verilen tablo düzenlenmiştir. Tüm çalışmalar, bilgiler, oluşturulan tablolar ve diyagramlar, sonuç bölümünde değerlendirilmiş ve form üretim teknikleri, Bilgi Çağı’ndaki mimar ve mimarlık ile ilgili bir dizi sonuca varılarak bazı gelecek öngörülerinde bulunulmuştur. Elde edilen değerlendirmeler sonucunda Bilgi Çağı’nda gelişen bu form üretim tekniklerinde asıl önemli olanın ortaya çıkan formların değil, bu formların üretimini sağlayan süreçlerin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu süreçlerin oluşumu mimarların sürekli bir gelişim içinde olmaları ve “keşfedilemeyeni keşfetmek, bulunmamışı yapmak” arzuları ile hız kazanmaktadır. Form üretim teknikleriyle üretilen ve sayıları giderek artan kabarcığımsı formların geleceği belki de yeni bir mimari akımla sona erecektir: Neo-Tekno-Modern.
In this study, effects of computer and information technologies on architecture, forms and form generation processes are defined and contemporary form generation techniques are researched. These techniques come from information, processed in computer technologies in various ways. So, these are not only seen as tools for form generations but also as a process in architectural design conception. The aim is to specify what research techniques are, determine the relations between them and investigate the form process continuum in this information age. In this content, form generation techniques are explained in five headlines and branches, with example projects and workshops, which are investigated in details on its form generation techniques. A table which is called, form generation techniques comparative table, is drawn to specify the relations of those techniques with each other, differentiations and similar aspects of the techniques in the process. The whole information, tables and diagrams explained in the four sections are reevaluated in the last section and some presumptions for the architecture and architect in the information age and form generation techniques are made. As a conclusion of the research, what important is that not the emerged form itself but the emerging process of the form in the form generation techniques of this Information Age.The formations of those processes are bounded to enthusiastic architects who are in continuous development and endeavor, looking for the unexplored.The future of the numerously increasing “blobby” forms generated with the form generated techniques may end up with a new architectural movement: Neo-Techno-Modern.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
çağdaş form üretim teknikleri, form üretim teknikleri, bilgi teknolojileri ve form, form yapım teknolojileri, bilgisayar teknolojileri ve form, contemporary form generation techniques, form generation techniques, information technologies and form, form production technologies, computer technologies and form
Alıntı