An integrated approach of construction risk management and evaluation

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Ababneh, Wael A.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Proje Risk Yönetimi genelde yapı endüstrisinde, özelde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), göreceli olarak yeni bir kavramdır. Bu araştırma, proje risk yönetimi sürecim geliştirebilecek bazı yeni iyileştirmeler yapma ve iş sahipleri, müteahhitler ve danışmanlar tararından kullanımım yaygınlaştırma amacım taşımaktadır. Bu çalışma yerel pazarda (BAE) benzeri araştırmaların olmaması nedeniyle, potansiyel bir yarar oluşturacağı gibi aynı zamanda, risk algılama gibi, proje risk yönetimi hususları ve adımlarında daha ileri çalışmalar için bir alt yapı oluşturacaktır. Ayrıca çalışmada yaklaşımın yerel pazarda kullanılmasına yardımcı ve rehber olacak çeşitli hususlar üzerinde durulmuş ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışma ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (1) BAE ekonomisi içinde oldukça ayrı bir sektör görüntüsü veren yapı endüstrisi, risk karşısında pek rasyonel olmayan yaklaşımlar sergilemektedir. Tarafların çoğu tarafından halen kullanılmakta olan ve sistematik olmayan sezgisel yaklaşımların çoğundaki eksiklikler, çok sayıda projede başarısızlık nedeni olmaktadır. Bu durum, yapı endüstrisinde modern ve dinamik çevre ile başedebilecek etkin ve bütünleşik bir proje risk yönetimi yaklaşımı ihtiyacım güçlendirmektedir. Bu nedenle çalışmanın ana amacı, proje yönetiminin süreçlerini, ilgili taraflara tanımlayan, sınıflayan, değerlendiren, belgeleyen, iletişim sağlayan ve birbirine bağlayan sistematik bir yaklaşım sunmaktır. Proje risk yönetimine gösterilecek olan daha fazla özen, proje yönetimi performansında, önemli bir iyileşme sonucu yaratacaktır. Aynca, proje risk yönetimi, proje yöneticilerinin yaratıcı görevlerinden biri olabilir. Planlamayla, problem çözümünü teşvik ederek, ve proje operasyonlarında buluşcu fikirlere yol açarak, kontrola gerçeklik ve daha güçlü bir destek oluşturabilir. XV111 (2) Bu çalışmada risk kavramı, "yapı projesine negatif veya pozitif etki yapan çeşitli etkenlerin kombinasyonu olarak tanımlanmıştır. Proje Risk Yönetimi ise, "potansiyel kaybı minimize ederek veya ortadan kaldırarak proje amaçlarının gerçekleştirilmesini, tanımlama, sınıflandırma, değerlendirme, risk yönetimi planı ve risk rejimini içeren, süreç yoluyla da olası kayıpları önleyerek fon teminini sağlayan" bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. (3) Yeni bir Proje Risk Yönetimi Modeli (PRYM) geliştirilmiştir. Model, tarafların bütünleşik ve sistematik olarak katılımım sağladığı gibi, uygulanması kolay ve pratik bir yaklaşımdır. PRYM aşağıdaki süreçleri içermektedir: A- Proje Risk Yönetimi Süreci; Bu da aşağıdaki alt süreçleri içerir.. Risk Tanımı ve Sınıflandırılması. Risk Değerlendirme. Risk Yönetim Planı B- Risk Yönetim Rejimi; bilgi akışım ve etkin haberleşmeyi sağlayarak proje risk yönetimi sürecini, organizasyonun stratejileri, politikaları ve prosedürleri İle bütünleştirir. (4) Risk tanımı, proje risk yönetimi sürecinin en önemli aşamasıdır. Çalışmada, uzun ve kapsamlı bir risk listesi hazırlanmıştır. Araştırmacı, bu yaklaşımın olası tüm risklerin tanımlanmış olduğuna dair güvence vereceğine ve sağlayacağı yaran daima kanıtlayacağına inanmaktadır. Ayrıca, etkinliği sağlamak için, risk tanımı sürecinde, proje ile ilgili olası tüm risk kaynaklan ve bunların etkileri aynntılı bir biçimde incelenmelidir. Çünkü, tanımlanmamış veya sürpriz riskler, felaket olarak nitelendirilebilecek kötü sonuçlara neden olabilir. Bu çalışmada, geliştirilmiş olan risk tanımlama süreci, tüm bu hususlan göz önüne alarak tasarlanmıştır. (5) Riskin önemi veya risk ölçüsü kavramı geliştirilmiştir. Sunulan yaklaşım normal proje personeli tarafından kolayca anlaşılabilir ve uygulanabilir özelliktedir. Bu kavram, teorik ve pratik bir katkı olarak kabul edilebilir. Projenin ilgili taraflarına, erken aşamada riskin anlaşılır ve kolay bir dille önceliklendirilmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olur. Kritik riskleri XIX değerlendirmek ve göreli önemlerim süzgeçten geçirmek için bir kombinasyon (frekans ve etki) senaryosu geliştirilmiştir. Bu değerlendirme, riskin önemi veya risk ölçüsü olarak isimlendirilmiştir. (6) Yerel pazar için tanımlanan kapsamlı risk listesi ve sınıflandırma plam riski, yapısına ve etkisine göre sınıflandırarak hazırlanmıştır. Ayrıca kolay anlaşılır ve uygulanır bir sistem geliştirme amacını gerçekleyecek şekilde organize edilmiştir. Belirlenen kategoriler şunlardır: 1. İş Sahiplerinin Riskleri 2. Doğal Fenomen 3. Ekonomik ve Finansal Riskler 4. Yapı ve Performansla îlgili Riskler 5. Tasarıma İlişkin Riskler 6. Sözleşmeyle İlişkili/Kanuni Riskler 7. Fiziksel Riskler 8. Politik Etki ve Çevresel Riskler Yukarıdaki sekiz kategori, yaklaşık doksan potansiyel risk faktörünü kapsamaktadır. Bu sınıflandırma planı, derinlemesine analiz yapmak ve stratejilere karşılık vermeyi sağlamak üzere, riskin parçalara ayrılması amacına yardımcı olmak için uygulanmıştır. Kategoriler risklerin çeşitliliğini göstermekte ve ilgili tarafların sadece tek tip risk üzerine yönelip diğerlerim unutmamaları ve tüm riskleri incelemeleri için bir uyarıcı özelliği sergilemektedir. Bununla birlikte her kategoridaki potansiyel risk listesinin eksiksiz olduğunu söylemek yanlış olur, fakat tipik proje risklerinin büyük çoğunluğunu içermektedir. Risk listesi ve bunun sınıflandırılması projeden, projeye farklıdır, dolayısıyla risk listesi özel proje karakteristiklerini yansıtacak şekilde her bir proje için incelenebilir ve doldurulabilir. Sınıflandırma, organizasyonun risk yönetimi çabalarını optimize etmek için bir temel oluşturur. Proje tipine bağlı olarak, bazı sınıflar diğerlerinden daha önemli olabilir. (7) Kapsamlı olarak yapılan uygulamaya ve geliştirilen risk ölçüsü kavramına dayanarak, tüm tarafların projeyle ilgili herbir tarafin algılamalarından tanımlanan risklerin göreli önemleri bulunmuştur. Proje risk yönetiminin yararım desteklemek üzere, en önemli ve en önemsiz riskler listesi XX hazırlanmıştır. Ayrıca proje zamanı gecikmelerine neden olan riskler tanımlanmış ve önceliklendirihniştir. Bu sunum, önemli risklerin farkında olmayı sağlayabilir. (8) Yapılan yerel inceleme analiz edildikten sonra, sonuçlar ASCE (1978) ve Kangari (1995) tarafindan yapılan risk (ABD yapı pazarına yönelik olan) araştırmaları ile karşılaştırılmış ve bu çalışmaların eksiklikleri ortaya konmuştur. (9) Riskin azaltılması ve en az yapılması kavramı, çeşitli yöntem ve prosedürler kullanarak uygulanmış ve bunlar, yerel inceleme uygulamasıyla proje performansına olan etkileri bakımından test edilmiştir. Risk yönetimi eylemleri, önceüyici ve düzeltici olmak Üzere ikiye ayrılmıştır, önleyici eylemler, yapı projesinin erken aşamalarında riski azaltmak, başka tarafa aktarmak veya engellemek; düzeltici olanlar ise, oluşmuş olan riskin etkilerini azaltmak amacıyla yapılan eylemler olarak tanımlanmıştır. Bu öneriler, klasik İş sahibi - müteahhit risklerinin önemli bir kısmının ortadan kaldırılmasını sağlayabilecektir. (10) Bir çok durumda, risk olayına ilişkin, doğrudan uygulanabilir ve geçmişe ait verilerin bulunamadığı gözlenmiştir. İlgililer yapım sırasında veya proje devam ederken, alandan gelen bilgileri kaydetmekte veya belgelemekte genellikle gönülsüzdür. Bunu yapsalar bile, çoğunlukla veriler eksik olmaktadır. (11) Risk yönetimi kavramı altında, esas tararlar (iş sahipleri, danışmanlar ve mütaahhitler) arasında sözleşme yapılırken, etkin bir risk atamasının yapılmasını sağlayacak, önemli rehber kurallar önerilmiştir. Araştırmacının, diğer araştırmacılardan farklı olarak bu çalışma ile üzerinde durduğu noktalardan birisi riskin tanımlanmasıdır. Oysa genellikle diğer araştırmacılar daha çok, risklerin atanmasına ve bu atamaları uygun bir şekilde yapabilmek için gerekli olan sözleşme düzenlemeleri üzerine yoğunlaşmışlardır. Araştırmacının yaklaşımı ile elde edilen sonuç, sözleşme koşullarının tasarlanmasında ve etkinlik ölçütlerinin önerilmesinde rehber olarak kullanılabilecek risk ataması ilkelerinin çıkarılması için faydalı olacaktır..XXX (12) Yapı projesinde, iyi yapılandırılmış, geliştirilmiş ve uygulanmış bir proje risk yönetimi sistemi, projede ve organizasyonel düzeyde, proje yönetim sisteminin yönlendirilmesine ve sistematik olarak uygulanmasına yardımcı olabilir. İyi planlanmış ve maliyet etkin bir yapı süreci ile birlikte, etkinliğin, verimliliğin iyileştirilmesini sağlar, israfı ve işin yeniden yapılmasını da azaltır. (13) Yapı endüstrisinde, organizasyonların bir risk politikasına sahip oldukları pek rastlanan bir durum değildir. Oysa bu, etkin bir risk yönetimi süreci için önemlidir. Böyle bir politika ile, alternatif risk yönetimi stratejileri ve yönetimin geçmiş deneyimleri arasında uyumlu kararlara ulaşılabilir. (14) Bu çalışmanın sonuçlarını ve önerilerim yerel yapı endüstrisinde uygulamak için, bir çok büyük organizasyonda yönetimin, proje risk yönetiminin felsefesi bakımından kültürel bir değişiklik yaratması, aktif katılımı ve kararlılığı gerektirecektir. Eğer bu değişiklikler geniş kapsamlı uygulanırsa, yapı endüstrisi toplam risk maliyetini önemli ölçüde azaltabilecektir. Dolayısıyla da bu sonuç, yapı sektörünün hem yerel pazardaki, hem de dış pazarlardaki rekabet gücünün iyileşmesine yardımcı olacaktır. Sonuç olarak proje risk yönetimi, proje yönetiminin yönlendirilmesi ve performansının iyileştirilmesi için, daha geniş kapsamlı ve sistematik olarak ele alınmalıdır.
The project risk management concept is relatively new to the construction industry in general and for the United Arab Emirates (UAE) in particular. This research attempts to add some new developments that could improve the credibility of project risk management processes and its use by the participants involved namely: owners, contractors and consultants, in the UAE and elsewhere. Unavailability of research studies in the local market makes this study potentially useful and lays the groundwork for further research within each of its identified components such as risk perception, and project risk management issues and steps etc. Furthermore, this research focuses and investigates different related issues in the local market in order to help and facilitate its use. On the basis of this research, the followings have been reached: (1) In developing this research, the researcher recognized that the construction industry in the UAE is a rather fragmented sector of the UAE economy, displaying somewhat irrational way when exposed to risk. The shortcomings in the mostly intuitive unsystematic approach currently used by most of the parties involved explain the stories of project failures being abounded. This has emphasized the need for an integrated approach to effective project risk management for the construction industry in order to cope with the modernized and dynamic environment. Therefore, the main objective of this thesis is to provide the participants involved with a systematic analytical approach to identifying, classifying, evaluating, responding, documenting, communicating, and linking the identified processes together. This study suggests that a significant improvement in project management performance could result from greater attention to the process of project risk management. Furthermore, project risk management could be one of the creative tasks of project managers. It could generate realism and increase commitment to control through planning, encouraging problem solving, and opening the way to innovative ideas in project operations. XUl (2) Within the context of this research, risk was defined as: "the combination of individual impacts, which has uncertain effect of the construction project performance, and it may be negative or positive". In addition, no standard definition was found for Project Risk Management and for this study it was considered to be part of the more general development of management science where it allies closely to project objectives. However, it was defined as "a management function, the objective of which is to ensure the achievement of project objectives by avoiding or minimizing the potential loss and to ensure the provision of fund to recover from losses that do occur, through bespoke risk management process, which includes the identification and classification, evaluation, risk management plan and regime". (3) A new integrated Project Risk Management Model (PRMM) was developed. It provides the parties involved with an integrated, systematic, and analytical approach for easy and practical implementation. The PRMM consists of the following processes: A- Project Risk Management Process, which includes the following sub-processes:. Risk Identification and Classification. Risk Evaluation. Risk Management Plan B- Risk Management Regime, which integrates the project risk management process with organization's strategies, policies, procedures to ensure successful flow of information and effective communication in all lines and directions of organization structure. (4) Risk identification is supremely important to project risk management process. The researcher believes mat identifying a risk list will always prove helpful and an approach of a long and comprehensive risk list will give confidence that all considerable risks have been identified. Also, to be effective, the risk identification process should involve a detailed thorough investigation into all possible sources of risk associated with a project and their impact. Worst of all, unidentified or surprise risks are those that tend to be most disastrous and catastrophic. In this study, a developed risk identification process was introduced and took these risks into consideration. XIV (5) The concept of risk scanning or importance was developed. A combination scenario (frequency and impact) was used in order to evaluate the considerable risks and filter them accordingly. The introduced approach is easily understood and applied by normal project personnel. This concept may be considered as practical and theoretical contribution. It helps the parties involved to evaluate and prioritize the considerable risks, at an early stage, through an understandable and easy language.. This preliminary assessment is called risk importance or risk scanning. (6) The new comprehensive risk list for the local market and a more logical classification scheme was based on classifying the risk by its nature and its impact. It has been organized with the objective of developing an easy to understand and implement system. These categories are: 1. Owner Involvement Risks 2. Natural Phenomena 3. Economic and Financial Risks 4. Construction and Performance Related Risks 5. Design Related Risks 6. Contractual/Legal Risks 7. Physical Risks 8. Political Influence and Environmental Risks These eight categories are composed of about ninety potential risk factors. The reason that the researcher adopts such classification scheme is that it does serve the purpose of segregating risks to develop in-depth analysis and response strategies. The categories illustrate the diversity of risks and provide a stimulus to examine the full breadth of exposure to risk so that the concerned parties do not focus on one type and forget others. Although, the list of potential risks in every category is not complete and non-exhaustive, it doejs represent the majority of typical project risks. The risk list and its classification are different from one project to another, therefore, the risk list can be examined for every project and filled in so as to reflect the specific project characteristics. Classification is a basis for the organization to optimize its risk management effort. Depending on the type of project, some classes will be of more importance than others. XV (7) Based on the comprehensive conducted survey and the developed concept for risk scanning, the relative importance for the identified risks from the perception of each party involved was found. A list of most and least importance risks is presented to facilitate the use of project risk management. As well as, the risks contributed to project time delays is prioritized and presented. This presentation may create awareness of the significant risks. (8) After analyzing the conducted survey, the results are compared with a risk survey conducted by ASCE (1979) and Kangari (1995) taking into consideration the limitation of these studies, which addressed the USA construction market. (9) The concept of minimizing risks and mitigating losses was introduced via various methods and procedures and tested them throughout the conducted survey in order to measure their effectiveness on the project performance. It was divided into two kinds of risk management actions, namely preventive and remedial actions. Preventive actions are used to reduce, transfer, or avoid risks at the earlier stage of the construction project, and remedial actions are for minimizing the effects of risks when they happen or when they have to be taken. These suggestions may lead to eliminating many of the classic owner-contractor risks. (10) In many cases, it was concluded that directly applicable historical data regarding risk event is not available. Participants are generally reluctant to document or record data as it comes from the field during construction or as the project proceeds. Even if they do, it is usually incomplete. (1 1) Within the framework of risk management, guidelines were suggested for making significant progress toward equitable and effective allocation of risks in contract undertakings among the principal parties (owners, consultants, and contractors). The role that the researcher has assigned for himself is principally one of identification of risk while others devote greater attention to the allocation of these risks and the contractual arrangements necessary to properly make these allocations. The result will be useful to derive principles of risk allocation to be used as guidelines in the drafting of conditions of contract and propose criteria of effectiveness. (12) A well-structured, developed and implemented project risk management system in the construction project can help systematically implement and drive project xvi management system in the project and organization level. As well as, to create a well- planned and cost-effective construction processes with improving efficiency, effectiveness and reduce rework and waste. This lead to standardize work breakdown structure, goals, objectives, plans, reports structure, and clearly identify responsibilities to avoid any interaction between two operations or participants and improve control and communication. (13) It is not common for participants in the construction industry to have a formal risk policy in their organization. For an effective risk management process, it is important to develop a formal corporate risk management policy. With such policy, consistent decisions can be reached between alternative risk management strategies and management past experience. (14) In order for the local construction industry to implement the conclusion and recommendations of this research, it will require active involvement and commitment by executive management to bring about a cultural change in terms of project risk management philosophies for many larger organizations. If these changes are implemented on a wide-scale, the construction industry could significantly lower its total cost of risk. This would help the competitiveness of the construction industry in the local market and help to develop a competitive advantage overseas. In conclusion, project risk management has to be integrated into the wider context to drive the project management and improve its performance.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Proje yönetimi, Risk yönetimi, İnşaat endüstrisi, Project management, Risk management, Construction industry
Alıntı