Ayarlı Kütle Sönümleyicilerin Sismik Etkiler Altındaki Betonarme Yapılarda Performansının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okut, Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Ayarlı Kütle Sönümleyicilerin sismik etkiler altındaki performansı incelenmiştir. Bölüm 1’deki kısa girişten sonra, Bölüm 2’de, mevcut geleneksel depreme dayanıklı yapı tasarımı anlayışı ile dezavantaj ve kısıtlamalarından bahsedilmiştir. Bölüm 3’de yapısal kontrol yaklaşımı, aktif, yarı aktif ve karma koruma teknikleri tarif edilmiştir. Depreme dayanıklı yapı tasarımında enerji yaklaşımı ve pasif koruma teknikleri Bölüm 4’te verilmiştir. Pasif kontrol tekniklerinden biri olan Ayarlı Kütle Sönümleyiciler Bölüm 5’te tarif edilmiştir. Çalışmada irdelenen sayısal örnekler arasından ilki, 30 farklı tek serbestlik dereceli sistem dört farklı deprem etkisi altında Ayarlı Kütle Sönümleyicili ve Ayarlı Kütle Sönümleyicisiz durumlar için analiz edilmiştir. Diğer uygulamada ise, 13 katlı yapı dört farklı deprem etkisi altında Ayarlı Kütle Sönümleyicili ve Ayarlı Kütle Sönümleyicisiz durumlar için analiz edilmiştir. Son olarak sonuçlar Bölüm 7’de tartışılmıştır. Sonuçlar, enerji sönümleme sistemlerinin günümüz yapı tasarımı mühendislerinin elindeki en etkili araçlardan birisi olduğunu göstermiştir.
In this study, the performance of Tuned Mass Damper system is investigated under seismic excitations. After a brief introduction in Chapter 1, current conventional earthquake resistance design philosophy and its disadvantages and limitations are discussed in Chapter 2. Chapter 3 describes the structural control approach, active, semi-active and hybrid protection techniques. The energy approach to the earthquake resistant structural design and passive protection techniques are given in Chapter 4. Tuned mass damper which is one of the passive protection techniques is described in Chapter 5. As numerical examples, thirty different single degree of freedom systems analyzed under four different seismic excitations according to with and without Tuned Mass Damper. The other example is a thirteen-story structure analyzed under four different seismic excitations considering the cases of with and without Tuned Mass Damper in Chapter 6. Finally, the results are discussed in Chapter 7. Results show that, the energy dissipation systems are the most efficient tools in the hands of structural design engineers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Ayarlı kütle sönümleyici, Yapısal kontrol, Pasif kontrol, Tuned Mass Damper, Structural Control, Passive Control
Alıntı