Mimarlık Eğitiminde Üç Boyutlu Bilgisayar Oyunu Motorlarının Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayanoğlu, Mehmet Mert
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
“Mimarlık Eğitiminde Üç Boyutlu Bilgisayar Oyunu Motorlarının Kullanımı” adlı tez çalışmasında; mimarlık eğitiminin konvansiyonel metotlarından farklı olarak, sanal ortamda yeni bir etkileşimli eğitim ortamını araştırmak ve uygulanabilirliğini test etmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda tezin kapsamında ikinci ve üçüncü bölümlerde mimarlıkta oyun kavramı, tasarım ve oyun analojileri, sanal mekanlar, uzaktan eğitim, bilgisayar oyunları teknolojileri, üç boyutlu bilgisayar oyunu motorları ve sanal kültürel miras konuları incelenmektedir. Dördüncü bölümde bilgisayar oyun motorları kullanılarak oluşturulmuş, yapılış amaç ve yöntemleri, uygulamada kullanılan yazılımları ve değerlendirme sonuçları açıklanan yurtdışından sanal çevreler örneklenmiştir. Son bölümde ise özellikle sanal kültürel miras konusunda mimarlık eğitimine katkıda bulunması amaçlanan üç boyutlu bilgisayar oyun motoru kullanılarak hazırlanmış bir sanal ortam modeli uygulaması önerilmiştir. Bu uygulama kapsamında farklı yazılımlardan elde edilen çizim, model ve ses datası seçilen oyun motoru yazılımında derlenerek nihai sanal model oluşturulmuştur. Uygulama, oyun motorunun mimarlık eğitiminde kullanımı açısından değerlendirmeler yapılması amaçlanarak şekillendirilmiştir. Önerilen 3B oyun modelinin alanında bugüne kadar hazırlanmış çok fazla emsalinin bulunmaması tezin özgünlük durumunu kuvvetlendirmekte, içerik açısından da pek çok farklı alt başlığı içermesi nihai ürünün hem teorik hem de pratik bakımdan faydalı olacağına işaret etmektedir.
The thesis named “The Utilization of Computer Game Engines in Architecture Education” aims to explore the new interactive learning environment in the virtual world differently from the traditional methods of architecture education and test its availability. In accordance with this, in the second and third chapters, games and play in architecture, design-game analogies, virtual environments, distant learning, computer game technologies, 3D computer game engines and virtual heritage subjects are analyzed. In the fourth chapter virtual environments created with the 3D game engines are examined via their purposes, software infrastructures, and results of their evaluations. In the last chapter, a model of virtual environment established with a 3D game engine aiming to be useful in the context of virtual heritage is being suggested. Within the concept of this model the end product is developed by compiling the drawings, models and audio data gathered from various software, inside the game engine’s editor application. The model aims to make evaluations on the utilization of computer game engines in architecture education. The uniqueness of the suggested 3D model in its era and the enriched content of the thesis points out it to be useful both theoretically and practically.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
mimarlıkta oyun kavramı, sanal mekanlar, üç boyutlu bilgisayar oyunu motorları, bilgisayar oyunları teknolojileri, play in architecture, virtual environments, three dimensional computer game engines, computer game technologies
Alıntı