Farklı Zeminlerdeki Borular Dinamik Yükler Altında Davranışları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-10-15
Yazarlar
Gümüş, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizde ve dünyada meydana gelen depremlerde altyapı tesisleri ve boru hatları ciddi hasarlar görmektedir. Su, atıksu ve doğalgazların iletilmesinde kullanılan boru hatları altyapıların en önemli araçlarındandır. Yeraltındaki boruların deprem bölgelerindeki projelendirilmesi ve imalatı, çok önemli bir mühendislik çalışması gerektirmektedir. Bu çalışmada, plaksis sonlu elemanlar yöntemi analiz programı ile farklı zeminlerdeki boruların dinamik yükler altında davranışları incelenmiştir. Farklı zemin koşullarına yerleştirilen farklı tip boru malzemelerinde dinamik yükler etkisiyle farklı davranışlar sergilediği gözlenmiştir. Borular esnek ve plastik oluşlarına göre sağlam ve zayıf zeminlerde farklı tip hasarlar meydana gelmesine neden olmuştur. Zayıf zeminlerin dinamik yükleme sonrası daha fazla yer değiştirme yaptığı saptanmış. Esnek boruların ise rijit borulara oranla gelen yükleri zemine aktarabildikleri gözlenmiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, dinamik yükler altında farklı zeminlerdeki boruların zemin koşullarına ve boru parametrelerine göre değişkenlik gösterebildiği ve bunların sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilerek ilerde oluşabilecek farklı tür hasarların belirlenebilmesi ve bu oluşabilecek hasarların önceden tahmin edilerek önlenebilmesi amacıyla bu programın çok faydalı olabileceği gözlenmiştir.
All the world and our country after the earthquakes serious damages have seen on infrastructures and pipelines. Pipelines, which are very important equipment of the infrastructere that tranfers water, wastewater and natural gases. Design and installation of buried pipes in earthquake regions needs very effective engineering study. In this study using Plaxis Finite Element Method analyses program for evaluating dynamic the behaviour of different type of types in different soil conditions. Behaviour of different type of pipes which are installed in different soil conditions, with the effect of dynamic loads, have been displayed very different is seen after the analyses. Different type of damages on pipes, related with its rigidity and flexibility or weak and stiff soil conditions occurs. After the dynamic load weak soil conditions have more displacement is determined. Flexible pipes are transfers loads to the soil more than rigid pipes have analysed The comparison of the results with the examples given in the literature was, under the dynamic loads, different type of pipes in different soil conditions, behaviour of pipes can change with the parametre of pipe and soil condition. Moreover; predicting the damages and taking preventions before the earthquakes have displayed using finite element method analyse with Plaxis program is more useful.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Altyapı, Boru Hatları, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Dinamik Yükler, Zemin Davranışı, Infrastructure, Pipelines, Finite Element Method, Dynamic Loads, Soil Behaviour
Alıntı