Akım Gözlem İstasyonu Olmayan Havzalarda Su Potansiyelinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Şentürk, Kevser
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkelerin gelecekte karşı karşıya kalacakları en büyük sorunlardan birisi enerji sorunudur. Bu çalışmada akım gözlem istasyonu (AGİ) olmayan havzalarda su potansiyelinin belirlenebilmesine yönelik bir yöntem izlenmiştir.Debi süreklilik çizgileri bir akarsuyun akımlarının aşılma yüzdesi ile miktarı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan grafiklerdir. Pek çok su kaynakları projesi ölçüm istasyonu olmayan alanlarda inşa edilmekte, ancak, ihtiyaç duyulan debi süreklilik çizgileri veri yetersizliği nedeniyle elde edilememektedir. Debi süreklilik çizgisi bir akarsu havzasının karakteristikleri ve iklimsel özellikleri kullanılarak bölgeselleştirilebilir. Çalışmada, Çoruh havzasında mevcut akım gözlem ve meteoroloji gözlem istasyonlarına ait veriler kullanılarak bölgeselleştirme yapmak için seçilen modelin parametreleri belirlenmiştir. En uygun debi süreklilik modeli belirlenerek model parametrelerinin yersel değişimi araştırılmıştır. Model parametrelerinin yersel değişimi toplam yağış, havza alanı, drenaj yoğunluğu, akarsu uzunluğu, eğim ve hipsometrik düşü ile açıklanmaya çalışılmıştır.
One of the most important problems that the countries faced with is energy problem. In this study, a method for determination of water potential in ungauged basins has been utilized.Flow duration curves are useful analytical and graphical tools that give the relationship between discharge and exceedence percentage. In practice, many water resources projects are designed in the ungauged basins. In such situations, due to lack of data it becomes a difficult task to construct the flow duration curves. Flow duration curves can be regionalized by using basin characteristics and climatic properties. In this study, based on the data sampled from Çoruh basin, parameters of the predetermined model have been calculated to achieve the regionalization. In other words, the by determining the most proper model for flow duration curve, spatial variation of the model parameters have been searched. This has been achieved by using total precipitation, basin area, drainage density, length of river, basin slope and hypsometric fall.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
debi süreklilik çizgisi, bölgeselleştirme, regresyon analizi, Çoruh Havzası, flow duration curve, regionalization, regression analyses, Çoruh River Basin
Alıntı