Betonarme Yüksek Bir Binada Dbybhy İle İybdy İlkelerinin Doğrusal Olmayan Dinamik Çözümleme İle Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-15
Yazarlar
Başot, Tuğba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada DBYBHY ile yürürlüğe girmesi planlanan İYBDY’in esasları mevcut 1975 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) esaslarınca boyutlandırılmış bodrum katları dâhil 25 katlı betonarme yüksek bina üzerinde irdelenmiştir. Konuya yönelik depreme dayanıklı tasarım felsefesi, kapasite tasarımı, performansa dayalı tasarım, yüksek binaların tasarımı ve hesap yöntemleri bu çalışmanın ikinci bölümde özetlenmektedir. Üçüncü bölümde İYBDY’nin DBYBHY ile karşılaştırarak içeriği anlatılmıştır. Ardından dördüncü bölümde incelemeye tabi olan betonarme yüksek yapının özellikleri açıklanmıştır. Modellemede ve çözümlemelerde yapılan yaklaşımlar, yönetmeliklerdeki spektrumlar, DBYBHY ve İYBDY tanımlanan tasarım spektrumları ile uyumlu olarak üretilen ivme kayıtları, çözümlemelerde kullanılacak yapı modelinin oluşturulması, çözümleme yöntemlerinin tanımlanması ve her iki yönetmelik için yapılan mod birleştirme yöntemi ve doğrusal olmayan zaman tanım alanında çözümleme yöntemi sonuçları bu bölümde anlatılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümde ise iki yönetmeliğin karşılaştırılmasından elde edilen bulgular tartışılarak, varılan sonuçlar özetlenmiştir.
In this study, the current TERDC and the draft IHRBEC are compared employing a 25-story reinforced-concrete high-rise building, which is designed according to the 1975 seismic code. The theoretical aspects of seismic resistant design are briefly summarized and issues related with the design and computational methodologies are discussed in chapter two. In third chapter, İHRBEC’s content is described and compared with TERDC regulations. The example high-rise building is introduced in the fourth chapter. Later, the assumptions for modeling and computing are described. Employing an earthquake ensemble which consists of simulated strong ground motions compatible with the design spectra in both codes, nonlinear dynamic analysis are carried out following a model analysis procedure. The structural responses are obtained and compared for both codes. The analytical computation results are evaluated and discussed in the last chapter of this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Doğrusal olmayan dinamik çözümleme, Yüksek binalar, Betonarme, Benzeştirilmiş yer hareketleri, Nonlinear dynamic analysis, High-rise buildings, Reinforced-Concrete, Simulated ground motions
Alıntı