Büyük Menderes Havzası İçin Ekolojik Risk Analizi Yöntemi Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-11-12
Yazarlar
Erdoğan, Mehmet Akif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Büyük Menderes Havzası ekosistemi üzerinde oluşan ekolojik riskler, peyzajlar üzerinde oluşan baskıların, konumsal ve niceliksel olarak belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; (i) peyzajlar üzerinde baskı ve dolayısıyla risk oluşturan fiziksel ve sosyo-ekonomik faktörler ve süreçlerin tespit edilmesi, (ii) bu süreçlerin konuya özel geliştirilmiş, güvenilirliği ispatlanmış ve gerektiğinde alana özelleştirilecek uygun modeller kullanılarak, konuma bağlı ve niceliksel olarak tahmin edilmesi, (iii) her bir süreç için risk analizlerinin oluşturulması ve (iv) her bir risk değerlendirmesinin tek bir risk haritası olarak bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, UA ve CBS teknolojileri temelli olarak ilgili fiziksel ve sosyo-ekonomik olguların mevcut durumunun tahmin edilerek tek bir bütünleşik risk haritası şeklinde sunulmasını sağlayacak bir ekolojik risk analizi yöntemi geliştirmiştir. Üretilen yöntemin ekolojik peyzaj planlama kapsamında kullanılabilirliği sorgulanarak ortaya koyulmuştur.
This study aims to determine the ecological risks on landscape in terms of impacts of environmental phenomena as a case study of Büyük Menderes Basin. In this manner the aim is detailed as: (i) to establish the physical and socio-economic factors which cause impacts on landscapes, (ii) to estimate the factors with ecological models which are selected suitable for factors and study area, (iii) building the ecological risk analysis for each factors and (iv) combining all risk factors to final ecological risk map. Depending on these aim stages; an ecological risk analysis method is evaluated. This method focus on to estimate the related physical and socio-economic factors quantitatively and spatially and merge them to a single cumulative ecological risk assessment using remote sensing in geographic information systems environment. Ecological risk analysis approach which is produced with this study is examined in for its usage in ecological landscape planning.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
ekolojik risk analizi, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, ekolojik peyzaj planlama, Büyük Menderes Havzası, ecological risk analysis, remote sensing, geographic information systems, ecological landscape planning, Büyük Menderes Basin
Alıntı