Minimaks Yaklaşımı İle Yapıların Titreşim Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-02
Yazarlar
Umu, Seyfettin Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, minimaks yaklaşımı yöntemi kullanılarak, karakteristik özellikleri önceden belirlenmiş bir yapının çeşitli depremler etkisi altında titreşim kontrolü incelenmiştir. Sismik yalıtımın özellikleri ve avantajları üzerinde durulmuştur. Sismik yalıtım teknikleri olan aktif, pasif, yarı aktif ve karma kontrol sistemlerinin çalışma prensipleri incelenmiş ve bunlar hakkında bilgiler verilmiştir. Yapısal optimizasyonun gelişimi ve yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Minimaks yaklaşımının matematiksel gösterimleri çerçevesinde bilgisayar programlarından faydalanılmıştır. Yapımızın ilk katına sismik yalıtım uygulanmış ve depremler etkisi altındaki davranışları gözlenmiştir. Bu gözlemler dört ana başlık altında yapılmıştır. Kontrol sistemlerinin aktif olmadığı durum, klasik LQR(Lineer Quadratic Regülâtör Problemi) kontrolü durumu, minimaks yaklaşımının bir kısmının etkisi altındaki durum ve minimaks yaklaşımının tamamının sistemimize uygulandığı durum olarak incelemelerimiz yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda minimaks yaklaşımının temel mantığına uygun sonuçlar ortaya çıkmıştır.
In this study, vibration control of the structure, that has some characteristic specifications that were obtained before, has been investigated under effects of several earthquakes using minimax approach. Specifications and advantages of seismic isolation have been dwelled on. Principles of working of active, passive, semi active and mixed control techniques have been described. Methods and development of stuructural optimizastion have been sntiched on. First floor of the structure has been applied to the seismic isolation technique and behaviour of the sructure under the earthquake effects has been observed. These investigations have been gathered in four main topics. Main topics have entitled as uncontrolled situation , the problem of classical quadratic regulator, semi minimax approach situation and minimax approach. All over these investigation, the results that is proper main logic of minimax approach have been come on the scene
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Sismik yalıtım, Yapısal optimizasyon, Minimaks yaklaşımı, Titreşim kontrolü, Seismic isolation, Structural optimization, Minimax approach, Vibration control
Alıntı