Etmen Tabanlı Dağıtılmış Olay Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şahingöz, Özgür Koray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Son yıllarda olay tabanlı haberleşme paradigması, dağıtılmış sistemlerde haberleşme altyapısı geliştirme çalışmalarında çoğunlukla çaba gösterilen ve gelecek için umut vadeden bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdiye kadar geliştirilen olay sistemlerinin çoğunda, olaylar kayıtlar, tuplelar veya daha karmaşık olanlarda ise nesneler olacak şekilde basit mesajlar olarak tanımlanmışlardır. Tez çalışması olay verilerini (agvent-AGent eVENT olarak adlandırılan) sistemin birinci sınıf bir üyesi olarak kabul eden yeni bir model olarak “Etmen Tabanlı Dağıtılmış Olay Sistemini”- Agvent Sistemini tanıtmaktadır. Agvent Sistemi kayıt/yayın haberleşme modelinin avantajları ile mobil etmen teknolojisinin avantajlarını esnek ve genişleyebilir bir dağıtılmış çalışma platformunda birleştirmektedir. Sistemin getirdiği en önemli yenilik, basit olay verilerinin bir gezgin etmen olarak tanımlanması ve verilen otonomi ve gezginlik özellikleri sayesinde hedef sistem bileşenlerini seçmesi ve dolaşabilmesidir. Önerilen modelin temel özellikleri ise ağ yükünü azaltması ve sistem yapısındaki değişiklikleri dinamik olarak kendisini adapte edebilmesi, bilgi saklaması, asenkron haberleşmesi ve etmen tabanlı çalışmanın kazandırdığı esnekliktir. Bu yeni modelin elektronik ticaret, bilgi dağıtımı, yayın dağıtımı sistemi, dağıtılmış virüs tanımları ve yazılım güncelleme gibi farklı bilgi tabanlı uygulamalarında kullanılmasının iyi bir seçim olacağı değerlendirilmektedir.
In the last years, event-based communication paradigm has been extensively studied and it is considered a promising approach to develop the communication infrastructure of distributed systems. In most of the previously developed event systems, events are defined as simple messages such as records, tuples or simple objects. This thesis presents a new model for an “Agent Based Distributed Events System”, the Agvent System, which defines events (called as agvents-AGent eVENTs ) as first class members of the system. Agvent System combines the advantages of publish/subscribe communication and mobile agents into a flexible and extensible distributed execution environment. The major novelty of the model is that an event is represented as a mobile agent and given autonomy and mobility features to select and travel between system components. The benefits of the proposed model are reduced network load, higher adaptability by allowing dynamic changes in system configuration, information hiding, asynchronous communication and flexibility of agent based execution. We think the new model will serve as an effective choice for several information-oriented applications, such as ecommerce, information retrieval, publication dispatch systems, distributed software and virus definitions updating.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Gezgin Etmen, Dağıtılmış Olay Sistemi, Kayıt/Yayın Haberleşmesi, Mobile Agent, Distributed Event System, Publish/Subscribe Communication
Alıntı