Ayaklı Betonarme Su Depolarının Tasarım Kuralları Ve Deprem Etkisindeki Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demirören, Ragıp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ayaklı su depolarının deprem hareketi karşısındaki davranışı incelenmiştir. İlk olarak depo haznesindeki su kütlesinin deprem hareketi üzerinde durulmuş ve haznedeki su kütlesinin dinamik davranışı modellenmiştir. Hidrodinamik basınçların hazne duvarlarının boyutlandırılmasındaki önemi değerlendirilmiştir. DSİ tarafından hazırlanan 25m yüksekliğindeki 75 m3’ lük ayaklı su deposuna ait tip proje ele alınmıştır. Hesaplarda Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve dinamik analiz için Mod Birleştirme Yöntemi kullanılmıştır. İki yöntemde de döşemelerde rijit diyafram kabülü yapılmıştır. Ele alınan yapının 4 deprem bölgesi için bulunan sonuçları değerlendirildiğinde, depo haznesinin bulunduğu en üst katın altında yumuşak kat oluştuğu ve DSİ tarafından verilen tip projenin, mevcut afet yönetmeliği ABYYHY98’e göre özellikle 1. ve 2. deprem bölgesinde yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Ayrıca yapı sisteminin kapasite analizi yapılmış ve bu amaçla sisteme 1.mod yüklemesi yapılarak statik itme uygulanmıştır. Kapasite eğrilerinin değerlendirilmesi sonucu donatı seçiminin S220 yerine S420 olması halinde yapının karşılayabileceği deprem kuvvetinin, yaklaşık olarak iki katına çıktığı belirlenmiştir.
In this thesis, the dynamic behavior of elevated water tank during earthquake is studied. At first, it was examined for the dynamic behavior of water in tank is studied and this behavior is illustrated. The hydrodynamic forces are imported for design of the water tank walls. In this study, the typical project of an elevated tank which prepared by DSI is examined for an example. In the analysis Equivalent Earthquake Load Method and Modal Superposition Method are used. In both methods the slabs are assumed to be rigid diagram. When the results of four eartquake zones were compared in this example, “the weak story” was being at the floor of under the water tank and typical project of DSI was not avaible enough for first and second earthquake zones according to Turkish Eartquake Code98. In addition, the capasity analysis of this system was studied. For this purpose, the loading of 1.mod for pushover method was applied . The capacity curves was examined and the respond earthquake force be doubled when the bars be S420 in spite of S220 was determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Su Deposu, Dinamik Davranış, Kapasite Analizi, Statik Analiz, Afet Yönetmeliği, Water Tank, Dynamic Behavior, Capacity Analysis, Pushover, Building Code
Alıntı