Bir Raylı Ulaşım Sinyalizasyon Sistemi Gerçekleştirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Gülener, Yeliz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, raylı ulaşım sistemlerinde sinyalizasyon üzerine farklı, ülkemizde henüz yaygınlaşmamış bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Öncelikle raylı sistemlerin dünyadaki ve Türkiye’ de ki tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Sinyalizasyonun raylı sisteme uygulanılmasına değinilmiş, sinyalizasyonun temel öğeleri ve sinyalizasyon teknikleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinde tasarım kriterleri belirtilmiş ve dünya çapında geçerli emniyet standartları açıklanmıştır. Son olarak, Siemens PLC ve SCADA programları kullanılarak sinyalizasyon tasarımında göz önüne alınan belirli kurallara göre TCDD’ na bağlı Afyon Şehir garı için bir sinyalizasyon sistemi tasarımı ve benzetimi yapılmıştır. Sinyal lambaları ve makas sistemlerinin kumandasına ilişkin ‘interlocking’ işlemleri PLC’ de gerçeklenmiştir. Tüm sistemin izlenmesi amacı ile tasarlanan SCADA sistemi Siemens SCADA programı kullanılarak oluşturulmuş ve sistemin çalışması izlenmiştir.
In this study, an unusual and unwidespread application has occured about the signalling on the rail transportation systems. Firstly, the historical development of railway systems in Turkey and in the world has told. The application of signalling on railway system is mentioned, the basic elements and techniques are told detaily. Design criterions at signalling systems has determined and the valid global security standarts are explained. Finally, according to the consideration of certain rules of signalling design, a signalling system design and simulation for TCDD Afyon City Station has done by using Siemens PLC and SCADA programmes. ‘Interlocking’ operations related with the control of signal lamps and railroad switchs are created at PLC. The designed SCADA system that is for the following whole system is created by using Siemens SCADA programme and the working of the system is followed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Sinyalizasyon, Raylı ulaşım, PLC, SCADA, Signalling, Rail transportation, PLC, SCADA
Alıntı