Veri Madenciliğinde Duyarlılık

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Gazi, Vecihe Elçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Veri madenciliği, büyük hacimli veri içerisinden; anlamlı, gizli kalmış ve kuruluşun karar destek sistemi için faydalı olabilecek bilgilerin çıkarıldığı veri analiz tekniğidir. Veri madenciliği, veriler arasındaki değişiklikleri, örüntüleri, sapma, eğilim ve ayrıca ilişkiler gibi ilginç bilgilerin çıkarımını sağlamaktadır. Bu çalışmada veri madenciliği tekniği kullanılarak duyarlılık analizi yapılmıştır. Örnek olarak, GSM operatörleri tarafından yapılan kampanyaların, cep telefonu kullanıcıları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Kampanya dönemine ait müşteri bilgileri ile kampanyasız dönemine ait müşteri bilgilerinin karşılaştırılması yapılıp, duyarlı müşteri bilgileri tanımlanmıştır. Analiz edilecek veri, 1941 kişiyle yapılan anket sonucunda toplanmıştır. Sonuç olarak, hangi müşteri bilgisinin, kampanyadan daha çok etkilen müşterinin belirlenmesinde etken olduğu çıkartılmıştır. Böylece ileriki bir tarihte yapılacak yeni kampanyaların müşteri profilinin belirlenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda kuruluşun aynı özellikleri taşıyan müşterileri kazanmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Data mining is a data analyse technique remove meaningful and valuable information for conclusion support system of concealed company from large amount data. For remove meaningful information from customers’ data, much kind of data mining techniques are applied on this datas.In this report, data mining techniques is used for sensitivity analysis. For example, GSM company’s customer data with campaign period compare with GSM Company’s customer without campaign period. With this comparison, sensitivity of customer is analyzed. The data, which is analyzed, is collected from 1941 mobile phone customers via making questionnaire. Consequently, to determine which customer information is most effected from the campaign and povided to know for the new campaign, which type of customer will use it. Also, providing to increase these types of customer numbers is aimed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Veri Madenciliği, Parametre Duyarlılığı, GSM Operatörlerinin Kampanyaları, Data Mining, Parameter Sensitivity, Campaign of GSM Company
Alıntı