Sonic Signification In Altered States Of Consciousness: An Inquiry Into Musical Trance

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Turan, Dilara
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The term altered states of consciousnessis used to express the deviated states of normal awake consciousness, being altered by various causes. Musical trance, as a subcategory of altered states of consciousness, is a cultural and biological based phenomenon observed mostly, but not necessarily, in religious music rituals. As a result of the examination of the previous works on this area, it has been seen that the function of music in trance rituals has been predominantly associated with the cultural, sociological and contextual features, rather than in association with the sensory and psychoacoustic effects of sounds. In this study, besides the specific cultural contexts of traditional trance rituals, sonic qualities of musics accompanying trance experiences and their biopsychological and perceptual foundations and effects have been examined in terms of their relations with the altered states phenomenon. In the first chapter, the nature of the altered states of consciousness as a general phenomenon has been investigated through studies concerning neural alterations in brain regions and their cognitive and perceptual effects. Additionally, in this chapter, the ideas put forward about the psychological and cognitive mechanisms of the musical trance in specific, have been brought together in order to provide the theoretical landscape of the subject topic. In the following chapters of the present study, set of examples in which the musical trance has traditionally been performed, have been studied in terms of their cultural and sonic qualities in relation to the theoretical ground presented.Within the scope of this survey around the world, 125 different recorded examples of traditional musical trance, which were studied by ethnomusicologists, have been brought together for a systematic examination. In the second chapter of the study, cultural, sociological and contextual features of these samples have been presented in the context of seven geographical regions, and the broad cultural frames, such as the belief systems, intentions and motivations behind the ritual activity and the formal characteristics of ritual settings have been provided. In the last chapter, collected samples have been systematically analyzed via manual ear analysis and music analysis program Sonic Visualizer, in terms of the basic parameters of musical sounds e.g., melody, tempo, have been presented categorically. It has been observed that the cognitive and psychological effects of these sonic attributes relate to the perceptual effects of altered states of consciousness presented before. Among these sound-specific characteristics, the statistical regularity in the musical flow (musical repetition and continuity) has been found to be the most determinant parameter and it has been examined in terms of its effects on time perception. The repetitive, short and clear structure of melodies, the predominant use of percussive instruments and temporal elements, multi- layered and interlocked musical texture and vertical time organization have been observed among the other common means of sonic signification in ASC context. Besides these sonic qualities, tempo variants and their correlates on the types of musical trance, and the psychoacoustic effects of communal chanting have been proposed as the diverging means of sonic signification.
Olağandışı bilinç durumları (altered states of consciousness) normal uyanık yetişkin bilinç durumunun, çeşitli nedenler ile değişikliğe uğraması durumunu ifade etmek için kullanılır. Olağan dışı bilinç durumlarının alt bir kategorisi olan müzikal trans, çoğunlukla dini içerikli müzik ritüellerinde gözlemlenen kültürel ve biyolojik temelli bir olgudur. Bu alanda yapılan önceki çalışmaların bir sonucu olarak, müziğin trans ritüellerindeki işlevinin duysal ve psikolojik etkilerinden ziyade, kültürel, sosyolojik ve bağlamsal özelliklerinin öne çıktığı görülmüştür. Bu çalışmada, geleneksel trans rituellerinin kendine özgü kültürel bağlamlarının yanısıra, ritüellere eşlik eden müziklerin doğrudan duysal özellikleri ve bu özelliklerin biyolojik, psikolojik ve algısal yansımaları, olağandışı bilinç durumlarına etkisi açısından incelemeye alınmıştır. İlk bölümünde, olağandışı bilinç durumları, beyindeki sinirsel (neural) ve bilişsel (cognitive) farklılaşmaları inceleyen çalışmalar üzerinden genel bir olgu olarak ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca, müzikal trans olgusunun psikolojik ve bilişsel mekanizmalarına dair ortaya konan fikirler bir araya getirilerek teorik bir alt yapı oluşturulmak istenmiştir. Çalışmanın sonraki bölümlerinde ise, müzikal transın geleneksel olarak icra edildiği örnekler, sunulan teorik alt yapıyla ilişkili olarak, kültürel ve müzikal özellikleri açısından incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında, dünya genelinde etnomüzikologlar tarafından çalışılmış ve ses kaydı bulunan, 125 farklı kültüre ait geleneksel müzikal trans örneği, sistematik bir inceleme için bir araya getirilmiştir. Örneklerin kültürel, sosyolojik ve bağlamsal özellikleri, yedi coğrafi bölge kapsamında ele alınmış ve örneklerin genel kültürel çerçeveleri (ritüeli şekillendiren dini inanış, niyet ve motivasyonlar, ritüellerin biçimsel yapısı gibi) çalışmanın ikinci bölümünde sunulmuştur. Son bölümde ise, toplanan örnekler bireysel kulak analizi ve müzik analiz programı Sonic Visualizer yardımıyla, sesin temel özellikleri olan, melodik yapı, zamansallık, doku ve tını açısından sistematik olarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucu ortaya çıkan ortak duysal eğilimler kategorik olarak sunulmuş ve bu duysal özelliklerin bilişsel ve psikolojik etkilerinin, olağandışı bilinç durumlarıyla ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu duysal özellikler arasında, sesin statik sürekliliğinin (müzikal tekrar), en belirleyici etken olarak öne çıktığı görülmüş ve zaman algısında yarattığı farklılıklar açısından incelenmiştir. Melodilerin tekrar eden, kısa ve basit yapıları, ritmik öğelerin ve vurmalı çalgıların baskın kullanımı, çok katmanlı müzikal doku ve dikey zamansallık gibi doğrudan psikoakustik ile ilişkili duysal öğeler, müzikal trans örneklerinde ortak eğilimler olarak gözlemlenmiştir. Bu ortak özelliklerin yanı sıra, tempo değişkenleri ve bunun trans psikolojisi açısından yansımaları ve toplu olarak icra edilen vokal performansların (communal chanting) tınısal ve psikoakustik özellikleri, trans ritüellerinde kullanılan müziklerin daha az yaygın olan duysal nitelikleri olarak sunulmuştur.
Açıklama
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Anahtar kelimeler
Music and Psychology, Music and Philosophy, Emotions in music, Müziğin Psikolojik yönleri, Müzik ve Felsefe, Duygular
Alıntı