Kanal Sistemlerinde Atıksu Arıtma Prosesinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Büyük, Elif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Atıksuların kanalizasyon sistemlerinde taşınımı sırasında birtakım fiziksel, kimyasal ve biyolojik dönüşümler meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak özellikle, yarı dolu akışlı kanal sistemlerinde, organik maddelerin bir miktarının arıtma sistemlerine ulaşmadan giderimi mümkün olmaktadır. Basınçlı çalışan kanal sistemlerinde ise anaerobik şartlar hakim olduğu için sülfür oluşumuna bağlı olarak koku, beton ve çelik borular üzerinde korozyon gibi bir takım problemler meydana gelmektedir. Yapılan deneysel çalışmayla kanallarda meydana gelen biyolojik ve kimyasal dönüşümler incelenmiş, bunları kontrol altına alarak atıksu kanallarını bir reaktör gibi çalıştırma imkanları araştırılmıştır. Bu maksatla laboratuar ölçeğinde kurulan deney sisteminde farklı akış sürelerinde KOİ, NH4-N,
Many chemical, physical and biological transformations of wastewater in sewer systems may take place and cause significant changes in the composition during transportation. However, especially in half-full flowing systems some of organic matter is removed before it is reaches wastewater treatment plants. In connection with full flowing pipes (pressure mains) in which anaerobic processes dominate (e.g. sulfide production), odor problems and corrosive effects on metal and concrete are all well known phenomena. The aim of the proposed project is to examine biological and chemical conversions in sewer system and to investigate the opportunities of the operating the sewer system as if a reactor. Therefore, a laboratory scale experiment has been designed in order to examine the changes in COD, NH4+-N, TKN, total phosphorus, volatile and suspended solid, pH, soluble oxygen in different circulation time in wastewater and the removal rate of these pollutants has been evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kanalizasyon, Organik Madde Giderimi, Sewer system, Organic matter removal
Alıntı